Przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez oferty-dom.pl i naszych Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisie oferty-dom.pl i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć. Chcemy, aby korzystanie z naszego Serwisu było dla Ciebie komfortowe. W tym celu staramy się dopasować dostępne w Serwisie treści do Twoich zainteresowań i preferencji. Jest to możliwe dzięki przechowywaniu w Twojej przeglądarce plików cookies i im podobnych technologii. Informujemy, że poprzez dalsze korzystanie z tego Serwisu, bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na zapisywanie plików cookies i im podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym oraz na korzystanie z informacji w nich zapisanych. Ustawienia w zakresie cookie możesz zawsze zmienić (więcej o cookie w Polityce Prywatności)
Akceptuję
⟨⟨Wróć Mieszkanie na sprzedażwarmińsko-mazurskieELBLĄGRynek wtórny
Mieszkanie ELBLĄG, Gustawa Morcinka
Mieszkanie na sprzedaż, warmińsko-mazurskie, Elbląg, Gustawa Morcinka - Zobacz na mapie
5 500
 458 zł/m2
Cena Powierzchnia Ilość pokoi Piętro
5 500 zł 12 m2 1 3
Informacje o ofercie
0 pkt. wyróżnień
 Kategoria Mieszkanie na sprzedaż
 Rynekwtórny
 Lokalizacja Elbląg, Gustawa Morcinka
 Cena 5 500 zł
 Powierzchnia 12 m 2
 Cena za m 2 458 zł/m2
 Ilość pokoi 1
 Piętro 3
 Lokalizacja województwo : warmińsko-mazurskiepowiat : Elblągmiejscowość : Elblągulica : Gustawa Morcinka
Elbląg, Gustawa Morcinka
Zobacz na mapie
Opis
PREZYDENT MIASTA ELBLĄG

ogłasza trzeci ustny przetarg ograniczony

na sprzedaż nieruchomości lokalowej, stanowiącej własność Gminy Miasta Elbląg

(strona internetowa - http://www.umelblag.pl BIP - http://um-elblag.samorzady.pl)

(tel. kontaktowy 55-239-31-41, 55-239-34-51 fax 55-239-31-80;  ⟩ Wyślij e-mail )

1. Lokalizacja: Elbląg, ul. Gustawa Morcinka 1/7.

2. Opis nieruchomości: lokal mieszkalny, o łącznej powierzchni użytkowej 11,8 m2, usytuowany na poddaszu budynku mieszkalnego, składający się z 1 pokoju, kuchni pomieszczenia WC, które znajduje się poza lokalem – w piwnicy o pow. 0,8 m2. Z własnością lokalu związany jest udział do 0,039 części wspólnych i niepodzielnych budynku oraz w prawie własności gruntu, na którym budynek jest posadowiony.

Lokal wymaga przeprowadzenia prac remontowych o dość szerokim zakresie: wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, naprawy podłóg, renowacji tynków, wymiany instalacji elektrycznej i sanitarnej wraz z urządzeniami.

Budynek, w którym zlokalizowany jest przedmiotowy lokal wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania z miejskiej sieci ciepłowniczej oraz gazową.

Dla nieruchomości lokalowej Sąd Rejonowy w Elblągu prowadzi księgę wieczystą nr EL1E/00104264/0.

Z uwagi na położenie oraz niewielką powierzchnię lokalu, zasadnym jest ograniczenie udziału w przetargu do właścicieli lokali wyodrębnionych w budynku przy ul. Gustawa Morcinka 1, celem powiększenia posiadanego lokalu.

3. Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencji gruntów i budynków: obręb 16, działka nr 418 o powierzchni 0,0142 ha, dla której Sąd Rejonowy w Elblągu prowadzi księgę wieczystą nr EL1E/00029851/2.

4. Cena wywoławcza nieruchomości: 5.500 zł (słownie złotych: pięć tysięcy pięćset), w tym: lokal 4.785 zł (słownie złotych: cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt pięć), udział w gruncie 715 zł (słownie złotych: siedemset piętnaście).

Do sprzedaży nieruchomości mają zastosowanie przepisy ustawy o podatku od towarów i usług (VAT) obowiązujące w dniu zawarcia umowy sprzedaży. Na dzień publikacji ogłoszenia sprzedaż lokalu jest zwolniona z opodatkowania podatkiem od towarów i usług (VAT). W przypadku zmian przepisów prawa w tym zakresie, do wylicytowanej ceny lokalu zostanie doliczony należny podatek VAT. Wylicytowaną cenę sprzedaży nieruchomości należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Elblągu w Banku Handlowym w Warszawie S.A. nr 57 1030 1218 0000 0000 9030 1616 przed zawarciem umowy sprzedaży.

5. Warunki udziału w przetargu: w przetargu mogą uczestniczyć osoby, które są właścicielami lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku przy ul. Gustawa Morcinka 1 (tj. lokali nr 1,2,3,4,5,6) oraz do dnia 20 lutego 2018 r. do godz. 16.00, w sekretariacie Departamentu Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Miejskiego w Elblągu, ul. Łączności 1, pok.131, złożą pisemne zgłoszenie udziału w przetargu zawierające:

- imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,

- oświadczenie, że są właścicielami lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku przy ul. Gustawa Morcinka 1,

- datę sporządzenia zgłoszenia,

- dowód wpłaty wymaganego wadium w wysokości podanej poniżej,

- oświadczenie że znany im jest stan prawny i stan zagospodarowania nieruchomości.

- oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami i przedmiotem przetargu oraz o przyjęciu ich bez zastrzeżeń

6. Warunki udziału w przetargu: w przetargu mogą uczestniczyć osoby, które wpłacą wadium, złożą oświadczenie że znany jest im stan prawny i stan zagospodarowania nieruchomości stanowiących przedmiot przetargu oraz oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami i przedmiotem przetargu oraz o przyjęciu ich bez zastrzeżeń.

7. Termin i miejsce oględzin nieruchomości: lokal zostanie udostępniony do oglądania w dniach od 13 do 15 lutego 2018 r. w godzinach od 10.00 do 14.00, po uprzednim uzgodnieniu godziny z administratorem pod numerem tel.: 55 221-20-21.

8. Termin i miejsce przeprowadzenia przetargu: przetarg odbędzie się w dniu 26 lutego 2018 r. o godz. 11.00, w sali nr 300A Urzędu Miejskiego w Elblągu.

9. Termin, miejsce wpłaty oraz wysokość wadium: wadium w wysokości 600 zł (słownie złotych: sześćset), należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego w Elblągu lub na konto w Banku Handlowym w Warszawie S.A. nr 13 1030 1218 0000 0000 9030 1632, w terminie do dnia 19 lutego 2018 r. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który ustalony zostanie jako nabywca, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni.

10. Wysokość postąpienia: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych i wynosi nie mniej niż 60 zł.

11. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży: jeżeli uczestnik przetargu ustalony jako nabywca, uchyli się od podpisania umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego, wpłacone wadium nie będzie podlegało zwrotowi.

12. Informacje dodatkowe:

a) Nieruchomość była przedmiotem pierwszego ustnego przetargu ograniczonego, przeprowadzonego w dniu 26 czerwca 2017 r. oraz drugiego ustnego przetargu ograniczonego, przeprowadzonego w dniu 4 grudnia 2017 r., które zakończyły się wynikiem negatywnym.

b) Nieruchomość lokalowa, objęta przetargiem, stanowi własność Gminy Miasto Elbląg i nie jest obciążona żadnymi prawami i długami wobec osób trzecich.

c) Gmina Miasto Elbląg nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte nieruchomości.

d) Ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego przy ul. Morcinka 1/7, spełnia warunki określone w art. 2 ust. 1a ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali.

e) Sprzedający oświadcza, że nie posiada świadectwa charakterystyki energetycznej dla przedmiotowej nieruchomości lokalowej.

f) Sprzedaż i wydanie nieruchomości w posiadanie Nabywcy następuje według danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków i w aktualnym stanie zagospodarowania.

g) Przetarg przeprowadzony zostanie w trybie przewidzianym przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1490).

h) Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej, o co najmniej jedno postąpienie.

i) Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca, w rozumieniu przepisów ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, wymaga uzyskania zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych i administracji. W przypadku nie uzyskania zezwolenia wpłacone wadium nie będzie podlegało zwrotowi.

j) Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

k) Uczestnicy przetargu winni:

- legitymować się dowodem osobistym, a ponadto w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej należy posiadać i przedłożyć komisji przetargowej:

osoby fizyczne - zaświadczenie o wpisie w CEIDG (wydrukowane ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej www.firma.gov.pl),
osoby prawne – wypis z właściwego rejestru, a w przypadku KRS - informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców (wydrukowaną ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości https://ems.ms.gov.pl) oraz zgodę organów statutowych na nabycie nieruchomości stanowiącej przedmiot przetargu,
- złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami i przedmiotem przetargu oraz o przyjęciu ich bez zastrzeżeń,

- złożyć pisemne oświadczenie, że znany jest im stan prawny i stan zagospodarowania nieruchomości.

l) W przypadku osób fizycznych, które przystępując do przetargu w ramach spółki cywilnej, działają również na rzecz nieuczestniczących w przetargu wspólników, winna zostać przedstawiona zgoda wspólników na nabycie nieruchomości lub umowa spółki uprawniająca wspólnika/wspólników uczestniczących w przetargu do nabywania nieruchomości bez zgody pozostałych wspólników.

m) W przypadku działania poprzez pełnomocnika, pełnomocnik winien ponadto przedłożyć komisji przetargowej oryginał pełnomocnictwa sporządzonego w formie aktu notarialnego lub pełnomocnictwa z notarialnie poświadczonym podpisem.

n) W przypadku nabywania nieruchomości przez małżonków do wspólności ustawowej, na przetargu winni stawić się oboje małżonkowie lub jeden z małżonków wraz z oryginałem szczegółowego pełnomocnictwa, sporządzonego w formie aktu notarialnego lub pełnomocnictwa z notarialnie poświadczonym podpisem albo ich pełnomocnik wraz z oryginałami szczegółowych pełnomocnictw obydwojga z małżonków, sporządzonymi w formie aktów notarialnych lub pełnomocnictw z notarialnie poświadczonymi podpisami.

o) Wszelkie koszty, w tym w szczególności opłaty notarialne i sądowe, związane ze spisaniem umowy sprzedaży ponosi Nabywca.

13. Zastrzeżenia: Prezydent Miasta Elbląg może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości z podaniem przyczyny odwołania przetargu.

Kontakt:
Urząd Miasta Elbląg
tel: 55 239-31-41
 ⟩ Wyślij e-mail 
ZOBACZ CAŁY OPIS
Skontaktuj się
Wyślij
tel.  552 ...    Wyświetl numer 
Klient serwisu oferty-dom.pl nie zgodził się na kontakt biur nieruchomości. Prosimy Biura o nie wykorzystywanie jakichkolwiek danych zawartych w niniejszym ogłoszeniu w jakimkolwiek celu.
tel. 552 ...    Wyświetl numer 
Wyślij zapytanie
Drukuj ogłoszenie
Zobacz podobne ogłoszenia

Zobacz na mapie X
Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu