LOKAL UŻYTKOWY NA SPRZEDAŻ » POMORSKIE » POW. SŁUPSKI » LUBUCZEWO » LOKAL UŻYTKOWY - OFERTA ID 12255966
LOKAL UŻYTKOWY LUBUCZEWO
Lokal użytkowy na sprzedaż, pomorskie, Lubuczewo -  zobacz na mapie
750 000
 637 zł/m2
Informacje o ofercie
+0 pkt. wyróżnień
 Kategoria Lokal użytkowy na sprzedaż
 Lokalizacja Lubuczewo  (zobacz na mapie)
 Cena  750 000 zł
 Powierzchnia  1 178 m 2
 Cena za m 2  637 zł/m2
 Piętro  1
Opis nieruchomości
ZARZĄD WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

OGŁASZA

TRZYNASTY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ

ZABUDOWANEJ, STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO,

POŁOŻONEJ W LUBUCZEWIE, GMINIE SŁUPSK, DZIAŁKI NR 9/2, NR 164 i NR 241

OPIS NIERUCHOMOŚCI

Nieruchomość gruntowa zabudowana, położona w miejscowości Lubuczewo, gminie Słupsk, oznaczona w ewidencji gruntów jako działki: nr 9/2 o pow. 600 m² (rodzaj użytku gruntowego LsIV - lasy), nr 164 o pow. 5.500 m² (rodzaj użytku gruntowego Bi – inne tereny zabudowane), oraz nr 241 o pow. 1.200 m2 (rodzaj użytku gruntowego LsIV - lasy), obręb 0017 Lubuczewo, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr SL1S/00063951/9, stanowi własność Województwa Pomorskiego.

Nieruchomość położona jest w zachodniej części miejscowości Lubuczewo. Lubuczewo położone jest w odległości komunikacyjnej ok. 11 km na północ od centrum Słupska. W najbliższym otoczeniu nieruchomości znajdują się: od wschodu tereny wykorzystywane dla potrzeb rolniczych położone na obszarze określonym w studium gminnym jako tereny istniejącej zabudowy i projektowanej zabudowy o wiodącej funkcji mieszkaniowo-usługowej; od południa teren jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej; od zachodu droga powiatowa nr 1120G oraz gospodarstwo rolne położone na terenach byłego PGR po przeciwległej stronie ww. drogi powiatowej; od północy droga oraz teren Domu Pomocy Społecznej. Przedmiotowe działki otaczają działkę nr 225 stanowiącą niewielki staw i rów – własność Skarbu Państwa. Działka nr 225 stanowi, podobnie jak zbywana nieruchomość, część parku podworskiego. Działki nr 9/2, nr 164 i nr 241 wraz z sąsiednią działką nr 225 przylegają do siebie tworząc zwarty obszar trapezowy o korzystnym stopniu zwartości. Teren zasadniczo płaski.

Nieruchomość posiada dogodny dostęp do drogi publicznej, tj. do działki nr 224 stanowiącej część pasa drogowego drogi powiatowej nr 1120G o nawierzchni utwardzonej asfaltem. W odległości komunikacyjnej ok. 250 m od wjazdu na nieruchomość, przebiega jedna z ważniejszych arterii drogowych regionu – droga wojewódzka nr 213. W pobliżu znajduje się przystanek komunikacji autobusowej, zapewniający dogodne połączenie komunikacyjne ze Słupskiem.

Przedmiotowa nieruchomość zabudowana jest:

Budynkiem pałacu (nr budynku w ewidencji geodezyjnej: 14) o pow. użytkowej 1.052,40 m² (wielkość powierzchni na podstawie obmiarów wykonanych przez rzeczoznawcę majątkowego), o dwóch kondygnacjach nadziemnych, całkowicie podpiwniczonym. Nad piętrem znajduje się dodatkowo strych. Powierzchnia zabudowy budynku 484 m2 – na podstawie wypisu z rejestru budynków. Budynek pałacu został wzniesiony w XIX w. Większość elementów wykończenia i elementów instalacyjnych w budynku była wykonana bądź wymieniana w latach 70-tych XX w. Budynek wyposażony jest w następujące instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, grzewczą (centralne ogrzewanie zasilane z kotła na olej opałowy), ciepłej wody użytkowej (zasilanie z ww. kotła), telekomunikacyjną, wentylacji grawitacyjnej oraz odgromową (za wyjątkiem instalacji elektrycznej budynek odłączony od zasilania). Budynek o dużych walorach architektonicznych – pałac w stylu neorenesansu francuskiego. Posiada wieżę i półkolisty szczyt nad przeszkloną werandą. Elementy konstrukcyjne budynku nie wykazują ponadnormatywnego zużycia technicznego w stosunku do ich wieku i rodzaju. Zgodnie z decyzją Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej należy zaimpregnować środkami ognioochronnymi: konstrukcję dachu, boazerię znajdującą się na ścianach korytarzy, sufity powieszone w pokojach i na korytarzu. Obiekt obecnie nieużytkowany.

Budynkiem administracyjnym (nr budynku w ewidencji geodezyjnej: 15), jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym o pow. użytkowej 93,60 m2 (wielkość powierzchni na podstawie obmiarów wykonanych przez rzeczoznawcę majątkowego), pow. zabudowy 86 m2 – na podstawie wypisu z rejestru budynków. Budynek wybudowany w latach 70-tych XX w. Budynek wyposażony jest w następujące instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, grzewczą (centralne ogrzewanie zasilane z kotła na olej opałowy znajdujący się w budynku pałacu), ciepłej wody użytkowej (zasilanie z ww. kotła), wentylacji grawitacyjnej (media odłączone od zasilania). Wszystkie instalacje w budynku (poza instalacją wentylacji grawitacyjnej) są funkcjonalnie powiązane z instalacjami znajdującymi się w budynku pałacowym. Budynek o prostej bryle i niskich walorach architektonicznych. Obiekt obecnie nieużytkowany.

Budynkiem gospodarczym (nr budynku w ewidencji geodezyjnej: 175), jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym o pow. użytkowej 5 m2 (wielkość powierzchni na podstawie obmiarów wykonanych przez rzeczoznawcę majątkowego), pow. zabudowy 7 m2 – na podstawie wypisu z rejestru budynków. Budynek wybudowany w latach 70-tych XX w. W budynku znajduje się jedno pomieszczenie gospodarcze. Budynek nie jest wyposażony żadne instalacje. Budynek o prostej bryle i niskich walorach architektonicznych o znacznym stopniu zużycia. Obiekt obecnie nieużytkowany.

Budynkiem portierni (nr budynku w ewidencji geodezyjnej: 16), jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, o pow. użytkowej 27,30 m2 (wielkość powierzchni na podstawie obmiarów wykonanych przez rzeczoznawcę majątkowego), pow. zabudowy 34 m2 - na podstawie wypisu z rejestru budynków. Budynek wybudowany w latach 70-tych XX w., wyposażony w instalację elektryczną (odłączoną od zasilania). Budynek o prostej bryle i niskich wartościach architektonicznych, w złym stanie technicznym. Obiekt obecnie nieużytkowany.

Poza ww. budynkami na przedmiotowej nieruchomości znajdują się: utwardzenia betonowe o powierzchni 718 m2, ogrodzenie z siatki stalowej na słupkach stalowych osadzonych w cokole betonowym i częściowo w gruncie oraz ogrodzenie od frontu z przęseł metalowych na słupkach stalowych osadzonych na cokole betonowym, brama wjazdowa konstrukcji stalowej. Z analizy mapy zasadniczej, stanowiącej źródło informacji o infrastrukturze technicznej na nieruchomości, wynika że:

na działce nr 9/2 nie ma sieci uzbrojenia terenu,
na działce nr 164, w jej północnej części, znajduje się przyłącze energetyczne do budynku pałacu, stanowiące część sieci elektroenergetycznej,
na działce nr 241, w sąsiedztwie jej zachodniej granicy, przebiega niewielka część sieci oświetlenia ulicznego,
pozostałe przewody przebiegające na nieruchomości: wodociągowe, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, telekomunikacyjne i energetyczne.
Ponadto, na nieruchomości znajduje się instalacja parkowego oświetlenia zewnętrznego, a także studnia wiercona oraz nieczynny podziemny zbiornik na ścieki bytowe.

Niewielki północno-zachodni fragment działki nr 241 użytkowany jest jako teren komunikacyjny dla potrzeb dostępu innych działek do drogi powiatowej.

W zależności od charakteru ww. przewodów, Województwo Pomorskie zastrzega sobie prawo uregulowania kwestii służebności przesyłu ww. sieci do dnia przetargu, poprzez obciążenie przedmiotowej nieruchomości służebnościami przesyłu ww. sieci.

W przypadku ujawnienia przez nabywcę nieruchomości – w trakcie wykonywania robót budowlanych – dotąd nieustalonych sieci lub urządzeń infrastruktury technicznej, należy dokonać stosownych powiadomień gestorów, a wynikłe stąd kolizje będą rozwiązywane staraniem i na koszt nabywcy.

Zgodnie z art. 37a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach, w przypadku sprzedaży gruntu oznaczonego jako las w ewidencji gruntów i budynków, Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez Lasy Państwowe, przysługuje z mocy prawa prawo pierwokupu tego gruntu.

Województwo Pomorskie zastrzega sobie prawo do zawarcia, do dnia przetargu, umów najmu bądź dzierżawy całości lub części przedmiotowej nieruchomości z zastrzeżeniem, że termin obowiązywania takiej umowy będzie nie dłuższy niż do dnia zbycia nieruchomości.

PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI

Nieruchomość położona jest na terenie, dla którego nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Słupsk zatwierdzonego uchwałą Nr XIX/188/2004 Rady Gminy Słupsk z dnia 30 grudnia 2004 roku, zmienionego uchwałą Nr IX/83/2011 Rady Gminy Słupsk z dnia 05 sierpnia 2011 roku, przedmiotowe działki położone są w obszarze istniejącej zabudowy i projektowanej zabudowy o wiodącej funkcji mieszkaniowo – usługowej, w strefie nieurbanizowanej N2, na terenie korytarzy ekologicznych, na terenie parków, w granicy obszarów zasilania zbiorników wód podziemnych (częściowo).

Nieruchomość znajduje się w zakresie ochrony konserwatora zabytków, tj. działki nr 9/2, nr 164 i nr 241 składają się na teren parku wpisanego do ewidencji zabytków województwa pomorskiego. Nieruchomość nie jest wpisana do rejestru zabytków. Nieruchomość nie jest położona na obszarze parku narodowego. W zakresie ochrony konserwatora przyrody znajdują się istniejące na nieruchomości następujące pomniki przyrody:

nr ew. 522 – buk zwyczajny, obw. 350 cm,
nr ew. 523 – dąb szypułkowy, obw. 400 cm,
nr ew. 524 – daglezja zielona, obw. 270 cm,
nr ew. 525 – dąb szypułkowy, obw. 335 cm,
nr ew. 526 – grupa 5 drzew: dęby szypułkowe, obw. 210-47 cm, wys. 22 – 26 m. Pierwotnie ochroną objęta została grupa 6 drzew (zgodnie z rozporządzeniem Nr 51/95 Wojewody Słupskiego z dnia 28 sierpnia 1995 roku). Na skutek utraty wartości przyrodniczych potwierdzonych uchwałą Nr XXXII/339/2013 Rady Gminy Słupsk z dnia 28 października 2013 roku w sprawie zniesienia formy ochrony z dębu szypułkowego uznanego za pomnik przyrody, rosnącego na działce nr 164 w miejscowości Lubuczewo – zniesiono ochronę dębu szypułkowego mającego dwa pnie o obwodach wynoszących 180 cm i 226 cm, stanowiącego element grupowego pomnika przyrody.

Nieruchomość nie jest położona na obszarach: terenu górniczego; graniczących z nieruchomościami oddanymi w trwały zarząd na cele obronności i bezpieczeństwa państwa; morskiego pasa nadbrzeżnego (w tym pasa ochronnego lub pasa technicznego); morskich znajdujących się w granicach portów lub przystani morskich (w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o portach i przystaniach morskich); terenu zamkniętego (w rozumieniu ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne).

TERMIN PRZETARGU

Przetarg na zbycie nieruchomości odbędzie się w dniu 28 marca 2018 roku o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku przy ul. Rzeźnickiej 58, na parterze, pokój 108.

CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI: 750 000,00 zł

(słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych)

Sprzedaż zwolniona z podatku VAT

WADIUM: 37 500,00 zł

(słownie: trzydzieści siedem tysięcy pięćset złotych)

MINIMALNE POSTĄPIENIE: 7 500,00 zł

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Wadium płatne jest przelewem bankowym na konto PKO BP S.A. nr 62 1020 1811 0000 0102 0312 3098 w terminie do dnia 22 marca 2018 roku (ostateczny termin wpływu środków na konto urzędu), pod rygorem niedopuszczenia do uczestnictwa w przetargu. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z regulaminem oraz warunkami przetargu i ich akceptacją. Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.), jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 1 art. 41 ww. ustawy, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Koszty notarialne związane z nabyciem nieruchomości oraz wszelkie inne koszty z tym związane ponosić będzie nabywca.

Materiały przetargowe w cenie 50 zł plus 23% VAT (płatne na konto PKO BP S.A. 86 1020 1811 0000 0702 0312 3148) do odebrania, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym, w Departamencie Majątku i Geodezji przy ul. Rzeźnickiej 58 w Gdańsku.

Terminy przeprowadzenia poprzednich przetargów: I przetarg 18 lutego 2015 roku, II przetarg 13 maja 2015 roku, III przetarg 29 lipca 2015 roku, IV przetarg 16 października 2015 roku, V przetarg 15 stycznia 2016 roku, VI przetarg 23 marca 2016 roku, VII przetarg 25 maja 2016 roku, VIII przetarg 11 stycznia 2017 roku, IX przetarg 10 maja 2017 roku, X przetarg 19 lipca 2017 roku, XI przetarg 04 października 2017 roku, XII przetarg 20 grudnia 2017 roku.

INFORMACJA O MIEJSCU WYWIESZENIA I PUBLIKACJI

OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Tablice ogłoszeniowe: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, strony internetowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego: www.nieruchomosci.pomorskie.eu i http://bip.pomorskie.eu

Dodatkowe informacje na temat przetargu pod nr tel. 58 32 68 178.

Kontakt:
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
tel: 58 32 68 178
 » Wyślij e-mail 
POKAŻ WIĘCEJ ...
Nr oferty w oferty-dom.pl: 12255966
Dodano: 2 miesiące temu
Aktualizacja: 2 miesiące temu
Dowiedz się więcej, zapytaj ogłoszeniodawcę
Wyślij
OFERTA BEZPOŚREDNIA
tel.  58 32 ...    POKAŻ NUMER 
Klient serwisu oferty-dom.pl nie zgodził się na kontakt biur nieruchomości. Prosimy Biura o nie wykorzystywanie jakichkolwiek danych zawartych w niniejszym ogłoszeniu w jakimkolwiek celu.
OFERTA BEZPOŚREDNIA
 58 32 ...    POKAŻ NUMER 
Wyślij zapytanie
Drukuj ogłoszenie
Dodaj do obserwowanych Usuń z obserwowanych
Zobacz podobne ogłoszenia