LOKAL UŻYTKOWY NA SPRZEDAŻ » POMORSKIE » POW. SŁUPSKI » STRZELINO » LOKAL UŻYTKOWY - OFERTA ID 12255965
LOKAL UŻYTKOWY STRZELINO
Lokal użytkowy na sprzedaż, pomorskie, Strzelino -  zobacz na mapie
1 800 000
 787 zł/m2
Informacje o ofercie
+0 pkt. wyróżnień
 Kategoria Lokal użytkowy na sprzedaż
 Lokalizacja Strzelino  (zobacz na mapie)
 Cena  1 800 000 zł
 Powierzchnia  2 288 m 2
 Cena za m 2  787 zł/m2
 Piętro  11
Opis nieruchomości
ZARZĄD WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

OGŁASZA

DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH

ZABUDOWANYCH, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO,

POŁOŻONYCH W MIEJSCOWOŚCI STRZELINO, GMINIE SŁUPSK, DZIAŁKI NR 170/2, NR 170/6 i NR 170/7

OPIS NIERUCHOMOŚCI

Nieruchomości gruntowe zabudowane, położone w miejscowości Strzelino, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki nr 170/2 o pow. 20.300 m², nr 170/6 o pow. 1.889 m², nr 170/7 o pow. 749 m², obręb 0026 Strzelino, dla których Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste: nr SL1S/00097931/0 – działka nr 170/2, Nr SL1S/00097188/6 – działki nr 170/6 i nr 170/7.

Nieruchomości znajdują się w miejscowości Strzelino, gminie Słupsk, powiat słupski. Strzelino jest miejscowością położoną w odległości ok. 1,2 km od granicy miasta Słupska, której kierunek rozwoju stanowi funkcja przemysłowa i usługowa wraz z funkcją mieszkaniową jako funkcją uzupełniającą. W najbliższym otoczeniu znajdują się zabudowa gospodarcza i warsztatowa, tereny użytkowane rolniczo, zlokalizowane na obszarze przeznaczonym w planie miejscowym pod zabudowę usługową i przemysłowo-usługową. Dojazd do nieruchomości drogą o nawierzchni utwardzonej. W odległości komunikacyjnej ok. 300 m przebiega główna droga miejscowości (droga powiatowa nr 1111G). W odległości ok. 2 km od nieruchomości przebiega droga wojewódzka nr 210 Słupsk – Ustka.

Działka nr 170/2 ma kształt wieloboczny, ukształtowanie terenu ze stosunkowo niedużymi deniwelacjami. Zabudowana jest budynkiem administracyjno-biurowym – pałacem wpisanym do rejestru zabytków województwa pomorskiego pod numerem A-1347, budynkiem garażowo-magazynowym, garażem, szklarnią, budynkiem INTE z kotłownią. Teren działki częściowo ogrodzony, dodatkowo na działce znajdują się także urządzenia budowlane związane z budynkami takie jak brama ogrodzeniowa i utwardzenia betonowe. Znaczna część przedmiotowego terenu stanowi zieleń. Na terenie działki znajduje się park przypałacowy z końca XIX wieku wpisany do ewidencji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Działka 170/2 posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej gminnej oznaczonej jako działka nr 196. Z mapy zasadniczej i stanu wyposażenia budynków w instalacje wynika, że na działce znajdują się następujące rodzaje uzbrojenia terenu: elektroenergetyczne, wodne, ciepłociąg i kanalizacji sanitarnej. Dla terenu działki uzbrojenie generalnie nie zostało naniesione na mapę zasadniczą.

Budynek administracyjno-biurowy – pałac o pow. użytkowej 1.028,10 m2 (nr ewidencyjny budynku: 137) – został wybudowany w 1890 roku. Budynek dwukondygnacyjny, podpiwniczony. Fundamenty wykonane z kamienia, ściany nośne – piwnic – z kamienia łamanego od strony zewnętrznej, od wewnętrznej z cegły, parteru i piętra – z cegły pełnej palonej. W poziomie piwnic budynku znajdują się pomieszczenia gospodarcze, kuchnia, stołówka, sanitariaty. Na parterze znajdują się pomieszczenia administracyjno-biurowe, sale wykładowe i sanitariaty. Piętro: pokoje gościnne, pomieszczenia gospodarcze, sanitariaty, aneks kuchenny. Budynek wyposażony w instalacje: c.o., wod.-kan., elektryczną, odgromową i alarmową.

Budynek garażowo-magazynowy o pow. użytkowej 347,20 m2 (nr ewidencyjny budynku: 139) to budynek przedwojenny, dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony, składający się z dwóch garaży, warsztatu, pomieszczenia gospodarczego, na poddaszu magazynek. Instalacje w budynku: c.o., wod.-kan. oraz elektryczna.

Garaż o pow. użytkowej 33,80 m2 (nr ewidencyjny budynku: 145) to budynek wybudowany w 1930 roku, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, pełniący funkcję pomieszczeń garażowych, wyposażony w instalację elektryczną.

Szklarnia o pow. użytkowej 77,00 m2 (nr ewidencyjny budynku: 138) to budynek wybudowany w latach 20-tych XX w., jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, wyposażony w instalację wodną i elektryczną.

Budynek INTE z kotłownią o pow. użytkowej 255,00 m2 (nr ewidencyjny budynku: 84), wybudowany w 1957 roku, jednokondygnacyjny i niepodpiwniczony, murowany W budynku znajdują się pomieszczenia biurowo-administracyjne, sanitariat, korytarz i kotłownia. Budynek wyposażony w instalacje: elektryczną, wod.-kan., c.o., teletechniczną oraz alarmową.

Działka nr 170/6 ma kształt wieloboczny, ukształtowanie terenu zasadniczo płaskie (miejscami występują deniwelacje). Zabudowana jest wiatą – pawilonem wystawowym. Teren działki częściowo ogrodzony, dodatkowo na działce znajdują się także brama ogrodzeniowa, furtka i fragmenty utwardzeń betonowych. Część przedmiotowego terenu zajmuje zieleń nieurządzona. Przez teren działki przebiegają sieci elektroenergetyczne, wodne oraz kanalizacji sanitarnej. Dostęp do drogi publicznej – działki nr 196 poprzez działkę nr 170/2. Alternatywnie, dostęp komunikacyjny do działki nr 196 może odbywać się przez działkę drogową nr 154 (droga niepubliczna – własność Skarb Państwa).

Wiata – pawilon wystawowy o pow. użytkowej 440,00 m2 (nr ewidencyjny budynku: 144) to budynek wybudowany w 1980 roku, murowany, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony. W budynku znajduje się jedno pomieszczenie magazynowe. Budynek wyposażony jest w instalację elektryczną.

Działka nr 170/7 ma kształt wieloboczny, ukształtowanie terenu zasadniczo płaskie (miejscami występują deniwelacje). Zabudowana jest magazynem chemicznym. Teren działki częściowo ogrodzony. Dodatkowo na działce znajduje się brama ogrodzeniowa. Część przedmiotowego terenu zajmuje zieleń nieurządzona. Przez teren działki przebiegają sieci energetyczne i wodne. Dostęp do drogi publicznej – działki nr 196 poprzez działkę nr 170/2. Alternatywnie, dostęp komunikacyjny do działki nr 196 może odbywać się przez działkę drogową nr 154 (droga niepubliczna – własność Skarb Państwa).

Magazyn chemiczny (nr ewidencyjny budynku: 140) o pow. użytkowej 106,80 m2 (przy czym do wielkości powierzchni użytkowej zaliczono 50% powierzchni I i II kondygnacji z uwagi na wysokość pomieszczeń wynoszącą poniżej 2,20 m) został wybudowany w 1987 roku. Budynek dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony, wyposażony w instalację elektryczną i wodną. W budynku znajdują się pomieszczenia magazynowe, sanitariat i korytarz.

PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI

Nieruchomości położone są na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenu w części obrębów Bierkowo – Strzelino, gmina Słupsk, zatwierdzonym uchwałą Nr XXXVI/389/2014 Rady Gminy Słupsk z dnia 25 marca 2014 roku. Zgodnie z powyższym planem zagospodarowania przestrzennego: działka nr 170/2 położona jest na obszarze strefy funkcyjnej 50ZP – teren zieleni parkowej, który należy zagospodarować jako tereny zieleni ogólnodostępnej o charakterze parkowym; dopuszcza się lokalizację wolnostojących parterowych obiektów i urządzeń rekreacji; dopuszcza się zachowanie istniejących budynków gospodarczych z możliwością przebudowy i zmiany sposobu użytkowania na funkcję usługową pod warunkiem uzyskania zgody Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków Delegatura w Słupsku oraz w niewielkiej części (szacunkowo poniżej 3% powierzchni całej działki) na terenie drogi publicznej klasy L – lokalnej – strefa funkcyjna 01KD-L; Działka nr 170/6 położona jest na obszarze strefy funkcyjnej 40U – teren zabudowy usługowej; działka nr 170/7 położona jest na obszarze strefy funkcyjnej 50ZP – teren zieleni parkowej (wyżej opisanej).

29 listopada 2016 roku Rada Gminy Słupsk podjęła uchwałę Nr XXIV/306/2016 o przystąpieniu do sporządzenia zmiany ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, przy czym na obecnym etapie procedury planistycznej nie wskazano przewidywanego przeznaczenia działek.

Nieruchomości nie znajdują się w zakresie ochrony konserwatora przyrody, a na ich obszarze nie występują pomniki przyrody. Na terenie działek nr 170/2 i nr 170/7 znajduje się park przypałacowy z końca XIX wieku będący w ewidencji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, wszelkie działania na tym terenie należy opiniować z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków Delegatura Słupsk. Pałac położony na działce nr 170/2 wpisany jest do rejestru zabytków nieruchomych województwa pomorskiego pod numerem rejestru A-1347 – obiekty w rejestrze podlegają ochronie na podstawie zapisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Nieruchomości nie są położone na obszarach: terenu górniczego, parku narodowego, graniczących z nieruchomościami oddanymi w trwały zarząd na cele obronności i bezpieczeństwa państwa, morskiego pasa nadbrzeżnego (w tym pasa ochronnego lub pasa technicznego), morskim znajdującym się w granicach portu lub przystani morskiej w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o portach i przystaniach morskich terenu zamkniętego w rozumieniu ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne.

UWAGI

W przypadku ujawnienia przez nabywcę nieruchomości – w trakcie wykonywania robót budowlanych – dotąd nieustalonych sieci lub urządzeń infrastruktury technicznej, należy dokonać stosownych powiadomień gestorów, a wynikłe stąd kolizje będą rozwiązywane staraniem i na koszt nabywcy.

Z uwagi na fakt, że przez teren nieruchomości przebiegają sieci uzbrojenia technicznego, Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do zachowania ich charakteru funkcjonalnego. Ewentualne kolizje z tym związane będą rozwiązywane staraniem i na koszt Nabywcy nieruchomości w uzgodnieniu z poszczególnymi gestorami sieci.

W zależności od charakteru ww. infrastruktury uzbrojenia technicznego, znajdującej się na wyżej opisanych działkach, Województwo Pomorskie zastrzega sobie prawo uregulowania kwestii służebności przesyłu do dnia przetargu, poprzez obciążenie przedmiotowych nieruchomości tymi służebnościami.

Województwo Pomorskie zastrzega sobie prawo do zawarcia, do dnia przetargu, umów najmu bądź dzierżawy całości lub części przedmiotowej nieruchomości z zastrzeżeniem, że termin obowiązywania takiej umowy będzie nie dłuższy niż do dnia zbycia nieruchomości.

TERMIN PRZETARGU

Przetarg na zbycie nieruchomości odbędzie się w dniu 28 marca 2018 roku o godz. 10.30 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku przy ul. Rzeźnickiej 58, na parterze, pokój 108.

CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI : 1 800 000,00 zł

(słownie: jeden milion osiemset tysięcy złotych)

Sprzedaż zwolniona z podatku VAT

Uchwałą Nr 576/XXVIII/13 z dnia 25 marca 2013 roku Sejmik Województwa Pomorskiego wyraził zgodę na obniżenie bonifikaty z 50% do wysokości 0,1% od ceny nieruchomości zabudowanej stanowiącej działkę nr 170/2 z tytułu wpisu pałacu posadowionego na przedmiotowej działce do rejestru zabytków pod numerem rejestru zabytków województwa pomorskiego A-1347, zatem cena jaką będzie zobowiązany zapłacić jej nabywca zostanie obniżona o wysokość uchwalonej bonifikaty liczonej od kwoty będącej równowartością 64,3345% ceny zbycia.

WADIUM : 90 000,00 zł

MINIMALNE POSTĄPIENIE: 18 000,00 zł

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Wadium płatne jest przelewem bankowym na konto PKO BP S.A. nr 62 1020 1811 0000 0102 0312 3098 w terminie do dnia 22 marca 2018 roku (ostateczny termin wpływu środków na konto urzędu), pod rygorem niedopuszczenia do uczestnictwa w przetargu. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z regulaminem oraz warunkami przetargu i ich akceptacją. Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.), jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 1 art. 41 ww. ustawy, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Koszty notarialne związane z nabyciem nieruchomości oraz wszelkie inne koszty z tym związane ponosić będzie nabywca.

Materiały przetargowe w cenie 50 zł plus 23% VAT (płatne na konto PKO BP S.A. 86 1020 1811 0000 0702 0312 3148) do odebrania, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym, w Departamencie Majątku i Geodezji przy ul. Rzeźnickiej 58 w Gdańsku.

Terminy przeprowadzenia poprzednich przetargów: I przetarg 20 grudnia 2017 roku

INFORMACJA O MIEJSCU WYWIESZENIA I PUBLIKACJI OGŁOSZENIA O PRZETARGACH

Tablice ogłoszeniowe: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, strony internetowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego http://bip.pomorskie.eu i www.nieruchomosci.pomorskie.eu

Dodatkowe informacje na temat przetargu pod nr tel. 58 32 68 178

Kontakt:
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
tel: 58 32 68 178
 » Wyślij e-mail 
POKAŻ WIĘCEJ ...
Nr oferty w oferty-dom.pl: 12255965
Dodano: 2 miesiące temu
Aktualizacja: 2 miesiące temu
Dowiedz się więcej, zapytaj ogłoszeniodawcę
Wyślij
OFERTA BEZPOŚREDNIA
tel.  58 32 ...    POKAŻ NUMER 
Klient serwisu oferty-dom.pl nie zgodził się na kontakt biur nieruchomości. Prosimy Biura o nie wykorzystywanie jakichkolwiek danych zawartych w niniejszym ogłoszeniu w jakimkolwiek celu.
OFERTA BEZPOŚREDNIA
 58 32 ...    POKAŻ NUMER 
Wyślij zapytanie
Drukuj ogłoszenie
Dodaj do obserwowanych Usuń z obserwowanych
Zobacz podobne ogłoszenia