LOKAL UŻYTKOWY NA SPRZEDAŻ » POMORSKIE » POW. SŁUPSK » SŁUPSK » LOKAL UŻYTKOWY - OFERTA ID 12255856
LOKAL UŻYTKOWY SŁUPSK, GUSTAWA MORCINKA
Lokal użytkowy na sprzedaż, pomorskie, Słupsk, Gustawa Morcinka -  zobacz na mapie
1 175 000
 1 031 zł/m2
Informacje o ofercie
+0 pkt. wyróżnień
 Kategoria Lokal użytkowy na sprzedaż
 Lokalizacja Słupsk, Gustawa Morcinka  (zobacz na mapie)
 Cena  1 175 000 zł
 Powierzchnia  1 140 m 2
 Cena za m 2  1 031 zł/m2
 Piętro  3
Opis nieruchomości
ZARZĄD WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

OGŁASZA

PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ

ZABUDOWANEJ, STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO,

POŁOŻONEJ W SŁUPSKU PRZY ULICY GUSTAWA MORCINKA 20, DZIAŁKA NR 312/6

OPIS NIERUCHOMOŚCI

Nieruchomość gruntowa zabudowana, położona w Słupsku przy ul. Gustawa Morcinka 20, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 312/6, o powierzchni 2 696 m2, obręb 0006, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku prowadzi księgę wieczystą Nr SL1S/00069324/7.

Działka nr 312/6 ma kształt zbliżony do prostokąta o korzystnym stopniu zwartości. W najbliższym otoczeniu nieruchomości znajdują się tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, zabudowane tereny poszpitalne, tereny zabudowy usługowej oraz ulica Morcinka.

Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej – przylega do działki nr 302 stanowiącej odcinek pasa drogowego drogi publicznej (ul. Gustawa Morcinka).

Przez teren działki przebiegają następujące sieci uzbrojenia terenu: elektroenergetyczna, wodociągowa, telekomunikacyjna, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz ciepłownicza. W zależności od charakteru ww. przewodów, Województwo Pomorskie zastrzega sobie prawo uregulowania kwestii służebności przesyłu ww. sieci do dnia przetargu, poprzez obciążenie przedmiotowej nieruchomości służebnością przesyłu ww. sieci.

Na działce znajdują się urządzenia budowlane związane z budynkiem, stanowiące ogrodzenie oraz utwardzenie pełniące funkcję komunikacji wewnętrznej. Część przedmiotowego terenu stanowi zieleń. Na działce znajduje się również garaż blaszany dwusegmentowy, trzystanowiskowy, nie związany trwale z gruntem.

Nieruchomość zabudowana jest budynkiem użytkowym, składającym się z dwóch przylegających do siebie segmentów: części głównej o powierzchni zabudowy 390 m2 (nr ewidencyjny budynku 568) o trzech kondygnacjach nadziemnych, podpiwniczonej oraz trzykondygnacyjnej i podpiwniczonej przybudówki o powierzchni zabudowy 52 m2 (nr ewidencyjny budynku 569) – o łącznej powierzchni użytkowej 1 140 m2 (na podstawie pomiarów wykonanych przez rzeczoznawcę majątkowego nie stanowiących inwentaryzacji nieruchomości – wielkość ta nie obejmuje pomieszczeń w poziomie piwnic). Obiekt aktualnie jest nieużytkowany. Pierwotnie służył celom mieszkalnym, w latach 60-tych został zaadaptowany na cele służby zdrowia. W budynku znajdują się pomieszczenia higieniczno-sanitarne, pokoje, pomieszczenia komunikacyjne, pomieszczenia gospodarcze i techniczne w poziomie piwnic.

Budynek wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, telefoniczną, wentylacji grawitacyjnej i odgromową. Media sieciowe są odłączone od zasilania. Przyłącza budynku do mediów sieciowych – niezależne. Budynek kwalifikuje się do remontu.

PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI

Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Morcinka” zatwierdzonego uchwałą Nr LIV/717/14 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 maja 2014 roku (Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 17 lipca 2014 roku, poz. 2447) – działka nr 312/6 położona jest na obszarze oznaczonym w planie symbolem 03.7.MW,U – tereny mieszkaniowe wielorodzinne, tereny usług.

Przedmiotowa nieruchomość nie jest wpisana do wojewódzkiego rejestru zabytków województwa pomorskiego; nie znajduje się w granicach strefy ochrony konserwatora zabytków; nie jest położona w strefie ochrony konserwatora przyrody, a na jej obszarze nie występują pomniki przyrody. Nieruchomość nie jest położona na obszarach: terenów górniczych, parków narodowych, graniczących z nieruchomościami oddanymi w trwały zarząd na cele obronności i bezpieczeństwa państwa, morskiego pasa nadbrzeżnego (w tym pasa ochronnego lub pasa technicznego), morskich znajdujących się w granicach portów lub przystani morskich w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o portach i przystaniach morskich (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 33 poz. 179) oraz nie jest położona na terenie zamkniętym w rozumieniu ustawy z dnia 17 maja 1989 roku prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 520).

OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI I UWAGI

W Dziale III księgi wieczystej SL1S/00069324/7 widnieje wpis o następującej treści:

Nieograniczona w czasie służebność przesyłu polegająca na:

1. znoszeniu istnienia na nieruchomości obciążonej, stanowiącej działkę numer: 312/6 urządzeń elektroenergetycznych w postaci: elektroenergetycznej linii kablowej nn o długości około 6 m oraz 1 kablowych rozdzielnic szafowych,

2. prawie do korzystania z nieruchomości obciążonej w zakresie niezbędnym do dokonywania konserwacji, remontów, modernizacji, usuwania awarii oraz przebudowy urządzeń elektroenergetycznych, o których mowa wyżej, wraz z prawem wejścia i wjazdu na teren odpowiednim sprzętem przez pracowników Przedsiębiorstwa Energetycznego oraz przez wszystkie podmioty i osoby, którymi Przedsiębiorstwo to posługuje się w związku prowadzoną działalnością, z tym zastrzeżeniem, że przeprowadzone prace nie mogą powodować: zwiększenia powierzchni służebności przesyłu wynoszącej 1 m.kw. dla szafowej rozdzielnicy kablowej, oraz zwiększenia szerokości pasa służebności przesyłu dla linii kablowej wynoszącej 1,2 m.

Nieruchomość położona jest na obszarze rewitalizacji, którego zasięg wskazano w załączniku nr 1 do Uchwały Nr XXIII/276/16 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na terenie Miasta Słupska (Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 24 maja 2016 roku, poz. 1967). Zgodnie z § 3 w/w Uchwały ustanawia się na rzecz Miasta Słupska prawo pierwokupu wszystkich nieruchomości położonych na obszarze rewitalizacji.

Województwo Pomorskie zastrzega sobie prawo do zawarcia, do dnia przetargu, umów najmu bądź dzierżawy całości lub części przedmiotowej nieruchomości z zastrzeżeniem, że termin obowiązywania takiej umowy będzie nie dłuższy niż do dnia zbycia nieruchomości.

W przypadku ujawnienia przez nabywcę nieruchomości – w trakcie wykonywania robót budowlanych – dotąd nieustalonych sieci lub urządzeń infrastruktury technicznej, należy dokonać stosownych powiadomień gestorów, a wynikłe stąd kolizje będą rozwiązywane staraniem i na koszt nabywcy.

TERMIN PRZETARGU

Przetarg na zbycie nieruchomości odbędzie się w dniu 28 marca 2018 roku o godz. 9.30 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku przy ul. Rzeźnickiej 58, na parterze, pokój 108.

CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI : 1 175 000,00 zł

(słownie: jeden milion sto siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych)

Sprzedaż zwolniona z podatku VAT

WADIUM : 58 750,00 zł

(słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych)

MINIMALNE POSTĄPIENIE: 11 750,00 zł

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Wadium płatne jest przelewem bankowym na konto PKO BP S.A. nr 62 1020 1811 0000 0102 0312 3098 w terminie do dnia 22 marca 2018 roku (ostateczny termin wpływu środków na konto urzędu), pod rygorem niedopuszczenia do uczestnictwa w przetargu. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z regulaminem oraz warunkami przetargu i ich akceptacją. Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.), jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 1 art. 41 ww. ustawy, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Koszty notarialne związane z nabyciem nieruchomości oraz wszelkie inne koszty z tym związane ponosić będzie nabywca.

Materiały przetargowe w cenie 50 zł plus 23% VAT (płatne na konto PKO BP S.A. 86 1020 1811 0000 0702 0312 3148) do odebrania, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym, w Departamencie Majątku i Geodezji przy ul. Rzeźnickiej 58 w Gdańsku.

INFORMACJA O MIEJSCU WYWIESZENIA I PUBLIKACJI OGŁOSZENIA O PRZETARGACH

Tablice ogłoszeniowe: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, strony internetowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego http://bip.pomorskie.eu i www.nieruchomosci.pomorskie.eu

Dodatkowe informacje na temat przetargu pod nr tel. 58 32 68 178

Kontakt:
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
tel: 58 32 68 178
 » Wyślij e-mail 
POKAŻ WIĘCEJ ...
Nr oferty w oferty-dom.pl: 12255856
Dodano: 2 miesiące temu
Aktualizacja: 2 miesiące temu
Dowiedz się więcej, zapytaj ogłoszeniodawcę
Wyślij
OFERTA BEZPOŚREDNIA
tel.  58 32 ...    POKAŻ NUMER 
Klient serwisu oferty-dom.pl nie zgodził się na kontakt biur nieruchomości. Prosimy Biura o nie wykorzystywanie jakichkolwiek danych zawartych w niniejszym ogłoszeniu w jakimkolwiek celu.
OFERTA BEZPOŚREDNIA
 58 32 ...    POKAŻ NUMER 
Wyślij zapytanie
Drukuj ogłoszenie
Dodaj do obserwowanych Usuń z obserwowanych
Zobacz podobne ogłoszenia