DZIAŁKA NA SPRZEDAŻ » WARMIŃSKO-MAZURSKIE » POW. OLSZTYŃSKI » BISKUPIEC » DZIAŁKA - OFERTA ID 10500977
DZIAŁKA BISKUPIEC
Działka na sprzedaż, warmińsko-mazurskie, Biskupiec -  zobacz na mapie
848 700
 16 zł/m2
Informacje o ofercie
+0 pkt. wyróżnień
 Kategoria Działka na sprzedaż
 Lokalizacja Biskupiec  (zobacz na mapie)
 Cena  848 700 zł
 Powierzchnia  54 601 m 2
 Cena za m 2  16 zł/m2
Opis nieruchomości
Wyciąg z ogłoszenia Burmistrza Biskupca (siedziba: 11-300 Biskupiec, ul.Aleja Niepodległości 2) o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Biskupiec, objętej granicami Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

(Tabela w załączonym zdjęciu)

Pełny tekst ogłoszenia o przetargu
Burmistrz Biskupca
ogłasza
drugi przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Biskupiec, objętej granicami Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, położonej w gminie Biskupiec, w obrębie 1 Biskupiec Kolonia, na obrzeżach miasta Biskupiec, w pobliżu skrzyżowania dróg krajowych: nr 16 (Grudziądz-Iława-Ostróda-Olsztyn-Biskupiec-Mrągowo-Ełk-Augustów-Ogrodniki) oraz nr 57 (Bartoszyce-Biskupiec-Szczytno-Przasnysz-Pułtusk), oznaczonej jako działka nr 1/54 o powierzchni 5,4601 ha (oznaczenie wg użytków i klasy gruntów: N-0,7586 ha, PsV-0,7036 ha, RV-1,8236 ha, RIVa-1,1536 ha, RIVb-1,0207 ha), księga wieczysta nr OL1B/00018954/1,
Cena wywoławcza 848 700 zł

W księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości jest wpisana służebność przesyłu, która nie jest wykonywana na działce nr 1/54. Nieruchomość nie jest przedmiotem innych obciążeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich.
Cena wywoławcza nieruchomości zawiera podatek VAT w wysokości 23%. Cena nieruchomości uzyskana w wyniku przetargu jest płatna przed zawarciem umowy notarialnej przenoszącej własność nieruchomości. Osoba ustalona na nabywcę nieruchomości ponosi ponadto koszty notarialne i sądowe. Ewentualne wznowienie granic nieruchomości na zlecenie i koszt nabywcy.
Zarządzającemu Warmińsko-Mazurską Specjalną Strefą Ekonomiczną przysługuje prawo pierwokupu nieruchomości na podstawie art.8 ust.2 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (j.t. Dz.U. z 2015 r., poz.282).
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy usługowej i produkcyjnej w obrębie Biskupiec Kolonia, gmina Biskupiec zatwierdzonym Uchwałą Nr XVI/123/08 Rady Miejskiej w Biskupcu z dnia 24 stycznia 2008 roku (Dz.Urz. Woj.War.-Maz. Nr 40 z dnia 11.03.2008 r., poz.40) nieruchomość jest przeznaczona na tereny zabudowy produkcyjnej i usługowej (oznaczone symbolem PU.02). Na terenie objętym tym planem znajdują się stanowiska archeologiczne. Szczegółowe informacje dotyczące zapisów planu zagospodarowania przestrzennego i stanowisk archeologicznych znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków można uzyskać w Referacie Infrastruktury i Architektury Urzędu (pok.43, tel. 897150148 i 897150115).
Na zlecenie Gminy, w 2014 roku zostały opracowane następujące dokumentacje dla tego terenu: opinia geotechniczna, analiza kosztów makroniwelacji terenu i analiza kosztów uzbrojenia terenu (gaz, energia, światłowód). Z opracowaniami tymi można się zapoznać w Referacie Infrastruktury i Architektury (pok.43, tel.897150148).
Nabywca jest zobowiązany do zagospodarowania nieruchomości w terminie pięciu lat, licząc od dnia podpisania umowy notarialnej; realizacja inwestycji - zgodnie z założeniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Za zakończenie inwestycji rozumie się przystąpienie do użytkowania wzniesionego budynku (budynków) zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
W przypadku niedotrzymania terminu zakończenia inwestycji nabywca uiści na rzecz Gminy Biskupiec, na wezwanie, karę umowną w wysokości 400 000 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych), w ciągu 60 dni od dnia otrzymania wezwania do spełnienia świadczenia. Co do obowiązku zapłaty kary umownej nabywca nieruchomości będzie zobowiązany do poddania się, w akcie notarialnym nabycia nieruchomości od Gminy, egzekucji zgodnie z art.777 §1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego. Gmina Biskupiec może wystąpić o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności w terminie siedmiu lat, licząc od dnia podpisania umowy notarialnej.
Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za złożone warunki geotechniczne gruntu.
W przypadku, gdy przebiegające sieci nadziemne i podziemne lub urządzenia występujące na terenie nieruchomości kolidują z realizacją zamierzonej inwestycji, nabywca będzie zobowiązany do ich przełożenia własnym kosztem i staraniem, w uzgodnieniu z jednostkami branżowymi i właścicielem sieci. Ponadto, nabywca przejmuje obowiązek usunięcia z nieruchomości ewentualnych użytkowników bezumownych.
Nabywca nieruchomości, znajdującej się na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, nabytej od Gminy, może prowadzić na niej działalność na zasadach ogólnych. Otrzymanie zezwolenia podmiotu na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej jest niezbędne dla uzyskania możliwości korzystania z pomocy publicznej, udzielanej zgodnie z ustawą o specjalnych strefach ekonomicznych. Nabywca uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności w specjalnej strefie ekonomicznej we własnym zakresie. Nie wystąpienie bądź nie uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w specjalnej strefie ekonomicznej nie powoduje powstania żadnych roszczeń w stosunku do Gminy.
Przetarg odbędzie się w dniu 28 czerwca 2016 roku o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Biskupcu przy ul.Aleja Niepodległości 2 (sala nr 20, I piętro).
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które w terminie do dnia 23 czerwca 2016 roku, wpłacą na konto Urzędu Miejskiego w Biskupcu Nr 45 1020 3541 0000 5902 0260 8230 PKO Bank Polski S.A. wadium (w pieniądzu) w wysokości 160 000 zł (słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy złotych). Wadium powinno być wniesione z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na koncie Urzędu Miejskiego w Biskupcu najpóźniej w dniu 23 czerwca 2016 roku – pod rygorem uznania, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony.
Uczestnicy przetargu są zobowiązani przedstawić, na żądanie komisji przetargowej:
aktualny dokument potwierdzający tożsamość,
aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli uczestnikiem jest osoba prawna,
oryginał potwierdzenia wniesienia wadium.
Pełnomocnicy uczestników przetargu winni okazać komisji przetargowej stosowne pełnomocnictwo, z podpisem mocodawcy poświadczonym notarialnie.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje postąpienia ponad cenę wywoławczą, wówczas przetarg zakończy się wynikiem negatywnym.
Uczestnikowi przetargu, który przetarg wygra, wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Uczestnikom przetargu, którzy go nie wygrają, wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu lub odwołaniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
Nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiony o terminie i miejscu zawarcia umowy warunkowej sprzedaży w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy warunkowej, a następnie przenoszącej własność nieruchomości, w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. W przypadku skorzystania przez zarządzającego WMSSE z prawa pierwokupu wpłacone wadium będzie zwrócone.
W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (j.t. Dz.U. z 2014 r., poz. 1380 ze zm.), do zawarcia umowy notarialnej nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy. W przypadku nieuzyskania tego zezwolenia wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Przetarg przeprowadzony zostanie w oparciu o przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j.t. Dz.U. z 2014 r., poz. 1490 ze zm.). Pierwszy przetarg odbył się w dniu 22.03.2016 r.
Dodatkowe informacje można uzyskać:
w sprawie procedury przetargowej w Referacie Gospodarki Gruntami Komunalnymi Urzędu (pok.41, tel. 897150144),
w innych sprawach informacyjnych – pod numerem tel. 897150120.

Kontakt:
Urząd Miasta Biskupiec
tel: 89 715 01 44
 » Wyślij e-mail 
POKAŻ WIĘCEJ ...
Nr oferty w oferty-dom.pl: 10500977
Dodano: pół roku temu
Aktualizacja: pół roku temu
Dowiedz się więcej, zapytaj ogłoszeniodawcę
Wyślij
OFERTA BEZPOŚREDNIA
tel.  89 715 ...    POKAŻ NUMER 
Klient serwisu oferty-dom.pl nie zgodził się na kontakt biur nieruchomości. Prosimy Biura o nie wykorzystywanie jakichkolwiek danych zawartych w niniejszym ogłoszeniu w jakimkolwiek celu.
OFERTA BEZPOŚREDNIA
 89 715 ...    POKAŻ NUMER 
Wyślij zapytanie
Drukuj ogłoszenie
Dodaj do obserwowanych Usuń z obserwowanych
Zobacz podobne ogłoszenia