DZIAŁKA NA SPRZEDAŻ » WARMIŃSKO-MAZURSKIE » POW. OLSZTYŃSKI » BISKUPIEC » DZIAŁKA - OFERTA ID 10500976
DZIAŁKA BISKUPIEC
Działka na sprzedaż, warmińsko-mazurskie, Biskupiec -  zobacz na mapie
50 400
 47 zł/m2
Informacje o ofercie
+0 pkt. wyróżnień
 Kategoria Działka na sprzedaż
 Lokalizacja Biskupiec  (zobacz na mapie)
 Cena  50 400 zł
 Powierzchnia  1 069 m 2
 Cena za m 2  47 zł/m2
Opis nieruchomości
Wyciąg z ogłoszenia Burmistrza Biskupca (siedziba: 11-300 Biskupiec, ul.Aleja Niepodległości 2) o kolejnych przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Biskupiec.

(Tabela w załączonym zdjęciu)

Pełny tekst ogłoszenia o przetargach
Burmistrz Biskupca
ogłasza
kolejne przetargi ustne nieograniczone
na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Biskupiec, dla których Sąd Rejonowy w Biskupcu prowadzi księgę wieczystą numer OL1B/00012161/3, położonych w Biskupcu przy ul.Harcerskiej (obręb miasto Biskupiec 3), oznaczonych numerami działek:

1) 697 o powierzchni 0,1069 ha (użytek, klasa: PsVI-0,0672 ha, RVI-0,0397 ha);
Cena wywoławcza 50 400 zł
Wadium 10 000 zł

2) 698 o powierzchni 0,1004 ha (użytek, klasa: RVI);
Cena wywoławcza 46 800 zł
Wadium 9 300 zł

3) 699 o powierzchni 0,1004 ha (użytek, klasa: RVI);
Cena wywoławcza 46 800 zł
Wadium 9 300 zł

4) 700 o powierzchni 0,1051 ha (użytek, klasa: RVI);
Cena wywoławcza 49 500 zł
Wadium 9 900 zł

Cena wywoławcza nieruchomości zawiera podatek VAT w wysokości 23%.
Cena nieruchomości uzyskana w wyniku przetargu jest płatna przed zawarciem umowy notarialnej (przenoszącej własność nieruchomości). Osoba ustalona na nabywcę nieruchomości ponosi ponadto koszty notarialne i sądowe. Ewentualne wznowienie granic nieruchomości na zlecenie i koszt nabywcy.
Nieruchomość nie jest przedmiotem obciążeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Biskupiec, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXX/211/05 Rady Miejskiej w Biskupcu z dnia 15 czerwca 2005 roku (Dz.Urz. Woj.Warmińsko-Mazurskiego Nr 104 z dnia 11.08.2005r., poz.1404) nieruchomości są przeznaczone na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami nieuciążliwymi wbudowanymi w budynki mieszkalne, oznaczone symbolem MNU-1. Sposób zagospodarowania – zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego.
Dla przedmiotowego terenu nie przeprowadzono badań geotechnicznych podłoża gruntowego. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za złożone warunki geotechniczne gruntu. W przypadku, gdy przebiegające sieci nadziemne i podziemne lub urządzenia występujące na terenie nieruchomości kolidują z realizacją zamierzonej inwestycji, nabywca będzie zobowiązany do ich przełożenia własnym kosztem i staraniem, w uzgodnieniu z jednostkami branżowymi i właścicielem sieci. Ponadto, nabywca przejmuje obowiązek usunięcia z nieruchomości ewentualnych użytkowników bezumownych.
Przetargi odbędą się w dniu 24 maja 2016 roku o godz. 12.00 w Urzędzie Miejskim w Biskupcu przy ul.Aleja Niepodległości 2 (sala nr 20, I piętro).
W przetargach mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które w terminie do dnia 19 maja 2016 roku, wpłacą na konto Urzędu Miejskiego w Biskupcu Nr 45 1020 3541 0000 5902 0260 8230 PKO Bank Polski S.A. wymagane wadium (w pieniądzu) – w odniesieniu do każdej nieruchomości oddzielnie. Wadium powinno być wniesione z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na koncie Urzędu Miejskiego w Biskupcu najpóźniej w dniu 19 maja 2016 roku – pod rygorem uznania, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony.
Uczestnicy przetargu są zobowiązani przedstawić, na żądanie komisji przetargowej:
aktualny dokument potwierdzający tożsamość,
aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli uczestnikiem jest osoba prawna,
oryginał potwierdzenia wniesienia wadium.
Pełnomocnicy uczestników przetargu winni okazać komisji przetargowej stosowne pełnomocnictwo, z podpisem mocodawcy poświadczonym notarialnie.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje postąpienia ponad cenę wywoławczą, wówczas przetarg zakończy się wynikiem negatywnym.
Uczestnikowi przetargu, który przetarg wygra, wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Uczestnikom przetargu, którzy go nie wygrają, wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu lub odwołaniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
Nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiony o terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Zastrzega się prawo odwołania przetargów z uzasadnionej przyczyny.
Przetargi przeprowadzone zostaną w oparciu o przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j.t. Dz.U. z 2014 r., poz. 1490). Poprzednie przetargi odbyły się w dniach: 15.10.2015 r., 03.12.2015 r. i 10.03.2016 r.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Gruntami Komunalnymi Urzędu (pok.41, tel. 89 715 01 44).

Kontakt:
Urząd Miasta Biskupiec
tel: 89 715 01 44
ratusz@biskupiec.pl
POKAŻ WIĘCEJ ...
Nr oferty w oferty-dom.pl: 10500976
Nr oferty w biurze nieruchomości: 11116/3186/OGS
Dodano: pół roku temu
Aktualizacja: 3 miesiące temu
Dowiedz się więcej, zapytaj ogłoszeniodawcę
Wyślij
OFERTA BEZPOŚREDNIA
tel.  89 715 ...    POKAŻ NUMER 
Klient serwisu oferty-dom.pl nie zgodził się na kontakt biur nieruchomości. Prosimy Biura o nie wykorzystywanie jakichkolwiek danych zawartych w niniejszym ogłoszeniu w jakimkolwiek celu.
OFERTA BEZPOŚREDNIA
 89 715 ...    POKAŻ NUMER 
Wyślij zapytanie
Drukuj ogłoszenie
Dodaj do obserwowanych Usuń z obserwowanych
Zobacz podobne ogłoszenia