DZIAŁKA NA SPRZEDAŻ » ŚLĄSKIE » POW. JAWORZNO » JAWORZNO » DZIAŁKA - OFERTA ID 12350467
DZIAŁKA JAWORZNO, BRZOZOWA
Działka na sprzedaż, śląskie, Jaworzno, Brzozowa -  zobacz na mapie
73 088
 27 zł/m2
Informacje o ofercie
+0 pkt. wyróżnień
 Kategoria Działka na sprzedaż
 Lokalizacja Jaworzno, Brzozowa  (zobacz na mapie)
 Cena  73 088 zł
 Powierzchnia  2 731 m 2
 Cena za m 2  27 zł/m2
Opis nieruchomości
PREZYDENT MIASTA JAWORZNA

o g ł a s z a

drugie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż działek nr 98/2, 98/3, 98/4, 46/31, 46/32,

46/33, 46/34, obr. geod. 114 m. Jaworzna, stanowiących własność Gminy Miasta Jaworzna,

położonych w rejonie ul. Brzozowej w Jaworznie.

Oznaczenie nieruchomości: działki nr nr 98/2 o pow. 824 m2, 98/3 o pow. 741 m2, 98/4 o pow. 764 m2, 46/31 o pow. 23 m2, 46/32 o pow. 131 m2, 46/33 o pow. 22 m2, 46/34 o pow. 226 m2 w obr. geod. 114 m. Jaworzna, stanowiące własność Gminy Miasta Jaworzna położone w rejonie ul. Brzozowej w Jaworznie, objęte księgami wieczystymi: Nr KA1J/00009982/1 – działki nr nr 98/2, 98/3, 98/4, Nr KA1J/00043346/1 – działki nr nr 46/31, 46/32, Nr KA1J/00045204/8 – działki nr nr 46/33, 46/34, prowadzonymi w Sądzie Rejonowym w Jaworznie – Wydziale V Ksiąg Wieczystych.

Opis nieruchomości: działki zlokalizowane w Jaworznie na północ od ul. Brzozowej, na zachód od ul. Źródlanej, stanowiące tereny niezabudowane i niezagospodarowane, porośnięte roślinnością w stanie dzikim. Działki sprzedawane będą w kompleksach o powierzchniach i cechach geometrycznych umożliwiających racjonalne zagospodarowanie zgodnie z przeznaczeniem. W sąsiedztwie przedmiotowych nieruchomości zlokalizowana jest zabudowa jednorodzinna oraz tereny niezagospodarowane. Działki nie posiadają dostępu do drogi publicznej, sąsiadują z wyznaczoną w planie miejscowym drogą - 11KDD - teren drogi publicznej klasy „dojazdowa” - która obecnie nie istnieje. W sąsiedztwie uzbrojenie działek już zabudowanych stanowi sieć elektryczna i wodociągowa. Działki sprzedawane będą w kompleksach: I - działki nr 98/2 i 46/31, II - działki nr 98/3, 46/32 i 46/33, III – działki nr 98/4 i 46/34, wszystkie w obr. geod. 114 m. Jaworzna.

Z rysunkiem przebiegu sieci uzbrojenia terenu można zapoznać się w Wydziale Obrotu Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Jaworznie, Pl. Górników 5, pokój nr 19.

Informacja Biura ds. Geologii: przedmiotowe działki zlokalizowane są w granicach obszaru górniczego zlikwidowanego zakładu górniczego KWK „Jan Kanty”, w zasięgu płytkiej eksploatacji górniczej do 80 m. W związku z powyższym, w przypadku posadawiania obiektów budowlanych w granicach przedmiotowej działki, należy uwzględnić możliwość występowania nieciągłych deformacji górotworu, wywołanych prowadzona eksploatacja górniczą.

Informacja Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów: poza istniejącym układem komunikacyjnym zarządzanym przez MZDiM.

Pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż wyżej opisanych nieruchomości zostały przeprowadzone w dniu 24 stycznia 2018 r. i zakończyły się wynikami negatywnymi.

Obciążenia nieruchomości i zobowiązania:

Działki nr nr 98/2, 98/3, 98/4, 46/31, 46/32, 46/33, 46/34 w obr. 114 m. Jaworzna nie są obciążone żadnymi ograniczonymi prawami rzeczowymi oraz nie są przedmiotem innych zobowiązań.

Z dniem 15 grudnia 2017 r. bezskutecznie upłynął termin do złożenia wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.). W dziale I-Sp KW Nr KA1J/00009982/1 wpisane jest uprawnienie wynikające z prawa ujawnionego w dziale III innej księgi wieczystej: „Prawo przechodu, przejazdu i przegonu bydła przez działkę l.kat 142 (budowlana) z WHL740/Dąbrowa południowym 3 metry szerokim brzegiem od drogi publicznej do i na rzecz działek l.kat 285/3 i 285/5 (objętych kw nr 65) i na rzecz każdoczesnych właścicieli i posiadaczy tych działek.” W dziale III KW Nr KA1J/00009982/1 wpisane jest ostrzeżenie: Ostrzeżenie o niezgodności treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym odnośnie wpisu prawa własności, które na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Jaworznie o stwierdzenie nabycia prawa własności nieruchomości w drodze zasiedzenia z dnia 25 lipca 2013 r. do sygn. akt I NS 514/12 przeszło na rzecz wskazanych osób, nabywających prawo własności działki 67 w obr. 118 o pow. 873 m2.

Powyższe wpisy w księdze wieczystej nie dot. zbywanych nieruchomości.

Przeznaczenie działek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dąbrowa Narodowa II” w Jaworznie zatwierdzonego Uchwałą Nr XVI/237/2016 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 28 stycznia 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 8 lutego 2016 r. poz. 932), obowiązującego od 22 lutego 2016 r. działki nr nr 98/2, 98/3, 98/4, 46/31, 46/32, 46/33, 46/34 w obr. 114 położone są w terenie oznaczonym symbolem: 5MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (§ 7)

1. Wyznacza się tereny oznaczone symbolami od 1MN do 37MN i ustala się ich przeznaczenie podstawowe jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

2. Jako przeznaczenie uzupełniające dla terenów wymienionych w ust.1 ustala się: 1) obiekty małej architektury i place zabaw; 2) budynki gospodarcze; 3) miejsca postojowe i garaże dla obsługi terenów MN.

3. Jako przeznaczenie dopuszczalne dla terenów wymienionych w ust.1 ustala się: 1) usługi nieuciążliwe; 2) dojazdy, dojścia; 3) ścieżki piesze i rowerowe; 4) infrastruktura techniczna.

4. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego.

1) zakazuje się:

a) lokalizacji: handlu targowiskowego, hurtowego i giełdowego; komisów samochodowych; komisów sprzedaży pojazdów ciężarowych, sprzętu budowlanego i rolniczego; miejsc postojowych dla samochodów ciężarowych i autobusów; warsztatów mechaniki samochodowej, za wyjątkiem jedno stanowiskowych, usytuowanych w sposób umożliwiający izolację od sąsiadującej zabudowy mieszkaniowej; stacji paliw; obiektów zamieszkania zbiorowego; reklam wielkoformatowych oraz budowli służących reklamie.

b) budowy ogrodzeń z prefabrykowanych elementów betonowych (przęsła) i blach,

c) grodzenia części nieruchomości zlokalizowanych w liniach rozgraniczających dróg publicznych,

d) rozbudowy obiektów położonych poza nieprzekraczalną linią zabudowy.

2) nakazuje się lokalizację miejsc postojowych i garaży dla obsługi terenów MN w granicach działki budowlanej.

3) dopuszcza się:

a) realizację usług nieuciążliwych jako wbudowanych w budynki mieszkalne,

b) budowę, przebudowę, rozbudowę, remont, odbudowę i nadbudowę obiektów z zachowaniem standardów określonych dla wyznaczonych terenów,

c) wyznaczenie tras urządzeń liniowych oraz terenów urządzeń związanych z rozbudową systemów

infrastruktury technicznej w sposób nie naruszający realizacji przeznaczenia podstawowego terenów, w tym w szczególności prowadzenie tych tras w liniach rozgraniczających dróg i ulic,

d) prowadzenie robót przy przebudowie, remoncie, nadbudowie i rozbudowie istniejących obiektów w granicy działki,

e) utrzymanie, przebudowę lub remonty istniejących obiektów położonych w liniach rozgraniczających dróg,

f) przebudowę, remonty, a także nadbudowę zabudowy zlokalizowanej poza wyznaczoną na rysunku planu nieprzekraczalną linią zabudowy. (...)

Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych.

1. Obszar objęty planem położony jest w granicach:

1) udokumentowanego złoża węgla kamiennego „Modrzejów”;

2) udokumentowanego złoża węgla kamiennego „Jan Kanty”;

3) byłego terenu górniczego zlikwidowanej KWK „Jan Kanty” w Jaworznie;

4) byłego terenu górniczego zlikwidowanej KWK „Niwka Modrzejów” w Sosnowcu;

5) obszaru o skomplikowanych warunkach gruntowych w rozumieniu przepisów prawa budowlanego gdzie występuje możliwość wystąpienia deformacji nieciągłych wynikających z dokonanej płytkiej eksploatacji górniczej.

2. W granicach planu określa się obszary, dla których na postawie ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jaworzna wyznacza się w złożach kopaliny (węgla kamiennego „Modrzejów” i „Jan Kanty”):

1) filar ochronny(OF1) ze względu na teren zwartej zabudowy osiedli istniejących lub planowanych,

2) filar ochronny (OF2) ze względu na teren zabudowy na terenie historycznej płytkiej eksploatacji. (...) Ważniejsze oznaczenia graficzne wg rysunku planu: nieprzekraczalne linie zabudowy; obszary istniejącej i zwartej zabudowy, dla których wyznacza się w złożu kopaliny filar ochronny według ustaleń Studium; rejon płytkich zrobów, mniejsze zagrożenie powstania deformacji nieciągłych.

Szczegółowe informacje w przedmiocie obowiązującego dla tego obszaru planu zagospodarowania przestrzennego oraz dopuszczalnego sposobu zagospodarowania przedmiotowych działek uzyskać można w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 52 (tel. 32 61 81 624).

Ceny wywoławcze nieruchomości (netto):

- cena kompleksu I – dz. nr 98/2, 46/31 o łącznej pow. 847 m2 w obr. geod. 114 m. Jaworzna: 73.088,00 zł, w tym cena dz. nr 98/2 – 71.103,00 zł, dz. nr 46/31 – 1.985,00 zł;

- cena kompleksu II – dz. nr 98/3, 46/32, 46/33 o łącznej pow. 894 m2 w obr. geod. 114 m. Jaworzna: 77.143,00 zł, w tym cena dz. nr 98/3 – 63.941,00 zł, dz. nr 46/32 – 11.304,00 zł, dz. nr 46/33 – 1.898,00 zł;

- cena kompleksu III – dz. nr 98/4, 46/34 o łącznej pow. 990 m2 w obr. geod. 114 m. Jaworzna: 85.428,00 zł, w tym cena dz. nr 98/4 – 65.926,00 zł, dz. nr 46/34 – 19.502,00 zł.

Do cen nieruchomości uzyskanych w przetargach zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Termin i miejsce przetargów: 4 kwietnia 2018 r., od godz. 11:00, sala Nr 045B Urzędu Miejskiego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 33.

Wadium w pieniądzu w wysokości:

• dla kompleksu I - 11.000,00 zł,

• dla kompleksu II - 11.600,00 zł,

• dla kompleksu III - 12.800,00 zł,

wnieść należy w terminie do 28 marca 2018 r. przelewem na rachunek Urzędu Miejskiego w Jaworznie, prowadzony w Banku Handlowym w Warszawie S.A. NRB 51 1030 1159 0000 0000 9206 6029 SUMY DEPOZYTOWE z dopiskiem: „Przetarg kompleks … obr. geod. 114 ul. Brzozowa” (w miejsce kropek wpisać należy nr kompleksu działek, którego wadium dotyczy). Za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Jaworznie. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości, po zawarciu umowy przenoszącej własność nieruchomości w formie aktu notarialnego. W przypadku gdy uczestnik, który przetarg wygra nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego, w ustalonym miejscu i terminie lub przystąpi, ale jej nie podpisze, Prezydent Miasta Jaworzna może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Warunki uczestnictwa w przetargu: przed otwarciem przetargu, uczestnik przetargu winien przedstawić komisji przetargowej:

• dokument tożsamości,

• pisemne pełnomocnictwo do występowania w imieniu mocodawcy, w przypadku działania przez pełnomocnika,

• w przypadku małżonków pisemne pełnomocnictwo współmałżonka do udziału w licytacji,

• w przypadku przedsiębiorców, aktualny wypis z właściwego dla danego podmiotu rejestru oraz dokumenty upoważniające do działania w ich imieniu,

• wypełniony formularz zgłoszenia udziału w przetargu, który dostępny jest do pobrania na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.jaworzno.pl w zakładce „Komunikaty i obwieszczenia” – „Nieruchomości”, w Wydziale Obrotu Nieruchomościami tut. Urzędu Plac Górników 5, pok. 19 oraz w Punkcie Informacyjnym budynku głównego UM ul. Grunwaldzka 33.

Dodatkowe informacje:

Działki zostały wyznaczone do sprzedaży w drodze przetargów ustnych nieograniczonych zarządzeniami Nr ON.0050.402.2017, Nr ON.0050.403.2017, Nr ON.0050.404.2017 Prezydenta Miasta Jaworzna z dnia 23 sierpnia 2017 r. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Nabywca przyjmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Cena nieruchomości nie zawiera kosztów wznowienia znaków granicznych działki. Ewentualne wznowienie znaków granicznych nastąpić może na wniosek i koszt nabywcy nieruchomości. Cena nieruchomości uzyskana w przetargu, podlega zapłacie nie wcześniej niż na 5 dni i nie później niż do dnia zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. W przypadku zapłaty przelewem, za termin zapłaty uznaje się dzień wpływu należnej kwoty na rachunek Gminy.

O terminie spisania umowy, w formie aktu notarialnego nabywca nieruchomości powiadomiony zostanie pisemnie, w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Koszty sporządzenia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego ponosi nabywca nieruchomości.

Prezydent Miasta Jaworzna może odwołać przetarg, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości. Komisja przetargowa przeprowadzi przetarg zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1490). Sprzedaż nieruchomości następuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.).

Niniejsze ogłoszenie zamieszczone zostało również na stronie internetowej UM w Jaworznie, w Biuletynie Informacji Publicznej UM w Jaworznie bip.jaworzno.pl, w zakładce „Komunikaty i obwieszczenia” – „Nieruchomości”. Informacje dot. przetargu, uzyskać można w Wydziale Obrotu Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Jaworznie Plac Górników 5, pok. 19, tel. 61- 81-744 w godzinach pracy Urzędu.

* * *

Informacje dot. oferty inwestycyjnej Miasta Jaworzna można uzyskać w Referacie Rozwoju i Obsługi Inwestorów w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Jaworznie nr tel. 32 61 81 713 lub 32 61 81 884, e-mail:  » Wyślij e-mail 

invest-in-jaworzno.pl

facebook.com/InvestInJaworzno/

Kontakt:
Urząd Miasta Jaworzno
tel: 32 61 81 624
 » Wyślij e-mail 
POKAŻ WIĘCEJ ...
Nr oferty w oferty-dom.pl: 12350467
Dodano: ostatnie 2 tygodnie
Aktualizacja: ostatnie 2 tygodnie
Dowiedz się więcej, zapytaj ogłoszeniodawcę
Wyślij
OFERTA BEZPOŚREDNIA
tel.  32 61 ...    POKAŻ NUMER 
Klient serwisu oferty-dom.pl nie zgodził się na kontakt biur nieruchomości. Prosimy Biura o nie wykorzystywanie jakichkolwiek danych zawartych w niniejszym ogłoszeniu w jakimkolwiek celu.
OFERTA BEZPOŚREDNIA
 32 61 ...    POKAŻ NUMER 
Wyślij zapytanie
Drukuj ogłoszenie
Dodaj do obserwowanych Usuń z obserwowanych
Zobacz podobne ogłoszenia
Liczba wyświetleń oferty: 7