DZIAŁKA NA SPRZEDAŻ » LUBUSKIE » POW. KROŚNIEŃSKI » KROSNO ODRZAŃSKIE » DZIAŁKA - OFERTA ID 12255796
DZIAŁKA KROSNO ODRZAŃSKIE
Działka na sprzedaż, lubuskie, Krosno Odrzańskie -  zobacz na mapie
581 000
 23 zł/m2
Informacje o ofercie
+0 pkt. wyróżnień
 Kategoria Działka na sprzedaż
 Lokalizacja Krosno Odrzańskie  (zobacz na mapie)
 Cena  581 000 zł
 Powierzchnia  24 765 m 2
 Cena za m 2  23 zł/m2
Opis nieruchomości
OGŁOSZENIE

Burmistrz Krosna Odrzańskiego ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości niezabudowanej oznaczonej działką nr 1232/14, stanowiącej własność gminy Krosno Odrzańskie, położonej w Krośnie Odrzańskim przy ul. Newtona i Edisona.

I. Rodzaj nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona działką numer 1232/14 posiada nieregularny, wielokątny kształt. Powierzchnia terenu zróżnicowana (spadek terenu w kierunku południo-wschodnim), różnica poziomu około 9m. Obszar działki porośnięty wysoką trawą, chwastami oraz samosiejkami drzew liściastych bez wartości użytkowej. Nieruchomość nieogrodzona. Działka posiada dostęp do drogi, dojazd drogą asfaltową - ul. Edisona. W pobliżu nieruchomości przebiegają sieci: energetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna. Nieruchomość zlokalizowana w północno-wschodniej części miasta Krosno Odrzańskie w strefie peryferyjnej, w odległości około 1700 m od ścisłego centrum miasta.

Infrastrukturę techniczną niezbędną do funkcjonowania planowanego obiektu nabywca (inwestor) wykona we własnym zakresie i na własny koszt, w porozumieniu z odpowiednimi dysponentami urządzeń (projekt zagospodarowania terenu, poszczególne przyłącza infrastruktury technicznej związane z obsługą zabudowy oraz szczegółowe warunki przyłączenia nieruchomości do poszczególnych sieci należy uzgodnić z odpowiednimi dysponentami).

Nieruchomość 1232/14 posiada dostęp do drogi publicznej. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka położona jest na obszarze oznaczonym symbolem

P – tereny zabudowy techniczno-produkcyjnej.

Nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań.

Nieruchomość ma urządzoną księgę wieczystą KW nr ZG1K/00027512/9 prowadzoną przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim.

Pierwszy przetarg odbył się 28 listopada 2017 r.

II. Nabywca nieruchomości zobowiązuje się do zapoznania się przed przetargiem z istniejącym stanem prawnym, technicznym i faktycznym nabywanej nieruchomości.

(tabela w zdjeciu)

III. Warunki dotyczące ceny, wadium i postąpienia:

1. Stawki procentowe opłat z tytułu użytkowania wieczystego wynoszą:

a) pierwsza opłata – 25% ceny nieruchomości uzyskanej w drodze przetargu + 23% VAT,

b) opłaty roczne – 3% ceny nieruchomości uzyskanej w drodze przetargu + 23% VAT.

Pierwsza opłata za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste podlega zapłacie jednorazowo, nie później niż do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego.

Opłaty roczne są wnoszone przez cały okres użytkowania wieczystego, w terminie do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok. Opłaty rocznej nie pobiera się za rok w którym zostało ustanowione prawo użytkowania wieczystego.

Wysokość opłaty rocznej może być aktualizowana nie częściej niż raz na 3 lata, jeżeli wartość nieruchomości ulegnie zmianie.

2. Cenę przedmiotowej nieruchomości ustalona została przez rzeczoznawcę majątkowego zgodna jest z art. 67 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

3. Cena nieruchomości nie zawiera kosztów wznowienia znaków granicznych. W przypadku ewentualnej potrzeby okazania granic Nabywca ustali warunki tego okazania z wybranym przez siebie geodetą. Okazanie granic nastąpi na koszt Nabywcy.

4. Korzystanie z wszelkich urządzeń infrastruktury komunalnej i technicznej wymaga uzgodnienia z dysponentami sieci i obciąża całkowicie nabywcę nieruchomości.

5. Zbycie nieruchomości odbywa się w stanie istniejącego uzbrojenia terenu zgodnie z ewidencją gruntów i budynków prowadzoną przez Starostwo Powiatowe w Krośnie Odrzańskim. Powyższe nie wyklucza istnienia w terenie innych nie wskazanych na mapie urządzeń podziemnych nie zgłaszanych do ewidencji. W przypadku związanych z tym faktem ewentualnych kolizji z zagospodarowaniem terenu nabywca przeniesie istniejącą infrastrukturę techniczną na własny koszt, po dokonaniu niezbędnych uzgodnień i uzyskaniu przewidzianych prawem pozwoleń. Nabywcy nieruchomości usuną na własny koszt wszelkie inne przeszkody znajdujące się na zbywanej działce kolidujące z jej zagospodarowaniem.

IV. Warunki udziału w przetargu:

1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w nieprzekraczalnym terminie najpóźniej do dnia 23 marca 2018 r. na konto Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim Bank Zachodni WBK S.A. I Oddział Krosno Odrzańskie Nr 64 1090 1551 0000 0000 5500 1056.

2. Za termin wpłaty wadium uznaje się datę wpływu na konto Urzędu Miasta. Na dowodzie wpłaty wadium należy podać numer ewidencyjny działki, będącej przedmiotem przetargu oraz dane osoby przystępującej do przetargu.

Wadium może być również wniesione w postaci obligacji Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu.

3. Osoby, którym przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku wypędzenia z byłego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego opuszczenia w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r. zwalnia się z obowiązku wniesienia wadium w wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu, jeżeli w terminie do dnia 23 marca 2018 r. zgłoszą pisemne uczestnictwo w przetargu, przedstawiając oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej, a także złożone pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości wadium w razie uchylenia się od zawarcia umowy. Osoby te przed rozpoczęciem przetargu winny przedstawić komisji przetargowej dowód osobisty oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz wypisy z rejestrów, o których mowa w art. 19 ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r., poz. 2097)

4. Osoby uczestniczące w przetargu zobowiązane są okazać komisji przetargowej oryginał dowodu wpłaty wadium oraz:

- w przypadku osoby fizycznej: dokument potwierdzający tożsamość uczestnika przetargu (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy); w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej: dokument potwierdzający tożsamość pełnomocnika (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy) oraz pełnomocnictwo notarialne lub z notarialnie poświadczonym podpisem mocodawcy,

- w przypadku osoby prowadzącej działalność gospodarczą: dokument potwierdzający tożsamość uczestnika przetargu (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy) oraz aktualne (nie dłużej niż sprzed 3 miesięcy) zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej.

W przypadku spółki cywilnej, zgoda wspólników w formie uchwały lub umowa spółki uprawniająca wspólnika/wspólników do nabywania nieruchomości bez zgody pozostałych wspólników; w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej: dokument potwierdzający tożsamość pełnomocnika (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy) oraz pełnomocnictwo notarialne lub z notarialnie poświadczonym podpisem mocodawcy,

- w przypadku przedstawiciela osoby prawnej lub jednostki podlegającej wpisowi do KRS: dokument potwierdzający tożsamość przedstawiciela (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy) oraz aktualny (nie dłużej niż sprzed 3 miesięcy) odpis z rejestru sądowego; w przypadku pełnomocnika osoby prawnej lub jednostki podlegającej wpisowi do KRS: dokument potwierdzający tożsamość pełnomocnika (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy) oraz pełnomocnictwo notarialne lub z notarialnie poświadczonym podpisem mocodawcy,

- w pozostałych przypadkach dokumenty świadczące zgodnie z obowiązującymi przepisami o reprezentowaniu osoby lub jednostki organizacyjnej uczestniczącej w przetargu oraz dokument potwierdzający tożsamość osoby przystępującej w jej imieniu do przetargu (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy); w przypadku pełnomocnika takiej osoby lub jednostki pełnomocnictwo notarialne lub z notarialnie poświadczonym podpisem.

5. Z cudzoziemcem w przetargu winien uczestniczyć tłumacz przysięgły. Podmioty zagraniczne wiążą przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r., poz. 2278),

6. Przetarg odbędzie się w dniu 28 marca 2018 r. o godzinie 11.00 w siedzibie Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim ul. Parkowa 1, budynek B, pokój nr 20.

7. Cenę nabycia nieruchomości jej Nabywca winien wpłacić najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej.

8. Wpłacone wadium uczestnikowi, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Uczestnikowi przetargu wpłacone wadium zwraca się niezwłocznie, nie później

niż przed upływem 3 dni od dnia: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

9. Termin zawarcia umowy notarialnej ustalony zostanie najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

10. Jeżeli osoba, ustalona jako Nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, Burmistrz Krosna Odrzańskiego może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

11. Koszt zawarcia aktu notarialnego obciąża w całości kupującego.

12. Przetarg może być odwołany jedynie z ważnych powodów w trybie określonym w przepisie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.).

13. Dodatkowych informacji udziela Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa tel. 68 4109 760 lub pracownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim tel. 68 4109 766.

14. Informacje wraz z lokalizacją nieruchomości dostępne są również na stronie www.krosnoodrzanskie.e-mapa.net

Krosno Odrzańskie, 19 stycznia 2018 r.

Kontakt:
Urząd Miasta Krosno Odrzańskie
tel: 68 4109 766
 » Wyślij e-mail 
POKAŻ WIĘCEJ ...
Nr oferty w oferty-dom.pl: 12255796
Dodano: 2 miesiące temu
Aktualizacja: 2 miesiące temu
Dowiedz się więcej, zapytaj ogłoszeniodawcę
Wyślij
OFERTA BEZPOŚREDNIA
tel.  68 410 ...    POKAŻ NUMER 
Klient serwisu oferty-dom.pl nie zgodził się na kontakt biur nieruchomości. Prosimy Biura o nie wykorzystywanie jakichkolwiek danych zawartych w niniejszym ogłoszeniu w jakimkolwiek celu.
OFERTA BEZPOŚREDNIA
 68 410 ...    POKAŻ NUMER 
Wyślij zapytanie
Drukuj ogłoszenie
Dodaj do obserwowanych Usuń z obserwowanych
Zobacz podobne ogłoszenia