Mieszkanie na sprzedaż » dolnośląskie » pow. Wrocław » Wrocław » ogłoszenie (rynek wtórny)
Mieszkanie Wrocław, ul. Antonia Vivaldiego
mieszkanie na sprzedaż, Wrocław, Antonia Vivaldiego
63 m2   2 pokoje   2 piętro   
+0 pkt. wyróżnień
Rynek: wtórnyDodano: 2 miesiące temuAktualizacja: 2 miesiące temu
Informacje o ofercie
 Cena  294 310 zł
 Powierzchnia  63 m 2
 Cena za m 2  4 672 zł/m2
 Ilość pokoi  2
 Piętro  2
Opis szczegółowy
Ogłoszenie o sprzedaży w trybie bezprzetargowym:

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział we Wrocławiu
ul. Ziębicka 44, 50-507 Wrocław
tel. 71 36 49 505

OGŁASZA SPRZEDAŻ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM:
prawa własności lokalu mieszkalnego nr 11 położonego
w budynku przy ul. Vivaldiego 52 we Wrocławiu wraz
z pomieszczeniem przynależnym oraz wyposażeniem
(KW lokalu WR1K/00181729/8, udział we własności
nieruchomości wspólnej 346/100000).

Cena sprzedaży wynosi nie mniej niż: 294.310,00 zł brutto.
Termin składania ofert: 19.09.2016 r. do godz. 9.00
w siedzibie zbywcy.

Szczegółowe informacje o sprzedaży oraz nieruchomości
zostały zamieszczone na stronie internetowej www. psgaz.pl
zakładka Nieruchomości i Majątek na sprzedaż/Oddział
we Wrocławiu.

Uczestnik przetargu przed przystąpieniem do przetargu
zobowiązany jest zapoznać się z ww. informacjami
oraz stanem technicznym nieruchomości.

Informacje na temat nieruchomości można uzyskać
tel. nr: 71 36-49-597 lub 71 36-49-101
od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 do 14:00

Informacje na temat warunków sprzedaży można uzyskać
tel. nr 71 36-49-597 lub 71 36-49-101
od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 do 14:00


Załącznik do ogłoszenia o sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
ul. Marcina Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
Oddział we Wrocławiu
ul. Ziębicka 44, 50-507 Wrocław

OGŁASZA:

SPRZEDAŻ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM – PRAWA WŁASNOŚCI LOKALU MIESZKALNEGO NR 11 POŁOŻONEGO W BUDYNKU PRZY UL. VIVALDIEGO 52 WE WROCŁAWIU WRAZ Z POMIESZCZENIEM PRZYNALEŻNYM ORAZ WYPOSAŻENIEM (KW LOKALU WR1K/00181729/8, UDZIAŁ WE WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI WSPÓLNEJ 346/100000)

1. Przedmiot sprzedaży:
Prawo własności lokalu mieszkalnego nr 11, stanowiącego odrębną nieruchomość, obejmującego: 2 pokoje, pokój z aneksem kuchennym, przedpokój i łazienkę, o łącznej powierzchni użytkowej 62,90 m2, położonego na II piętrze budynku przy ul. Vivaldiego nr 52 we Wrocławiu wraz z pomieszczeniem przynależnym o powierzchni 3,4 m2 oraz wyposażeniem lokalu.
Udział wynoszący 346/100000 we współwłasności nieruchomości wspólnej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 3/2, 3/5, 3/7, obręb Jagodno oraz częściach budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.
Dla nieruchomości prowadzone są przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia- Krzyków IV Wydział Ksiąg Wieczystych księgi wieczyste nr: WR1K/00181729/8 (lokal) i WR1K/00104567/1 (grunt). Dział III i IV księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości lokalowej są wolne od wpisów.
Stan prawny nieruchomości jest uregulowany.
Właścicielem jest Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
2. Cena sprzedaży nieruchomości wynosi nie mniej niż 294.310,00 zł brutto (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta dziesięć złotych brutto).
Nabywca nieruchomości będzie zobowiązany do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych (sprzedaż przedmiotowej nieruchomości podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem VAT- na podstawie art. 43 ust.1 pkt. 10 oraz art.29a ust.8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), przy czym możliwa jest rezygnacja ze zwolnienia z Vat i opodatkowanie dostawy.
Sprzedaż części elementów wyposażenia jako elementów nie stanowiących części składowych lokalu jest opodatkowana stawką 23 % VAT.
3. Charakterystyka nieruchomości:
Położenie: województwo dolnośląskie, miasto Wrocław, ul. Antoniego Vivaldiego, budynek nr 52, lokal nr 11 (kondygnacja 3 – piętro 2 budynku wielorodzinnego).
Wyceniana nieruchomość zlokalizowana jest na terenie oznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem 18 MWU przeznaczenie podstawowe – tereny mieszkaniowe wielorodzinne wraz z usługami.
Budynek wybudowany w 2005 roku (ilość kondygnacji: 3)
Instalacje: wod.-kan., c.o. z lokalnej kotłowni, elektryczna, odgromowa, telefoniczna, alarmowa.
Lokal mieszkalny położony jest w strefie pośredniej miasta Wrocław, w jego południowej części (obręb Jagodno), na zamkniętym i monitorowanym osiedlu, do którego istnieją dwa oddzielne wjazdy.
Dojazd do budynku możliwy jest drogą publiczną (ul. Vivaldiego) poprzez ulicę wewnątrzosiedlową.
Otoczenie nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna oraz obiekty o charakterze usługowym i handlowym, a także place zabaw i parkingi.
Opis lokalu mieszkalnego:
pokój z aneksem kuchennym o pow. 28,2 m2
pokój o pow. 10,5 m2
pokój o pow. 12,1 m2
przedpokój o pow. 8,0 m2
łazienka o pow. 4,1 m2
balkon o pow. 5,5 m2
pomieszczenie przynależne – komórka lokatorska nr 62K – pow. 3,40 m², położonew budynku nr 38-46.
4. Dodatkowe warunki sprzedaży:
Nie dotyczy.
5. Oferta powinna być sporządzona zgodnie z załącznikiem nr 1 i zawierać:
a) W przypadku osoby fizycznej kopia dowodu osobistego oferenta lub kopia dowodu osobistego osoby uprawnionej do reprezentowania oferenta.
b) W przypadku pełnomocnika reprezentującego oferenta, pełnomocnictwo czytelnie podpisane imieniem i nazwiskiem osoby udzielającej pełnomocnictwa.
c) W przypadku osoby prawnej, aktualny odpis z właściwego rejestru (z ostatnich 6 miesięcy).
d) W przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, wydruk z bazy Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
e) W przypadku osoby fizycznej, gdy oferent pozostaje w związku z małżeńskim, a nieruchomość będzie nabywana do majątku wspólnego ze środków pochodzącychz tego majątku - zgodę małżonka oferenta na zawarcie umowy kupna nieruchomości.
f) W przypadku, gdy oferentem jest spółka cywilna, umowa spółki.
g) Oświadczenie właściwych organów lub podmiotów o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości - jeżeli akt prawny stanowiący podstawę powstania lub regulujący działania oferenta (umowa spółki, akt założycielski, statut, przepisy prawa itp.) wymagają takiej zgody.
h) Promesę wydania przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zezwoleniana nabycie nieruchomości przez cudzoziemca – jeżeli jest wymagana.
i) Oświadczenie o zapoznaniu się z informacjami i warunkami zawartymi w ogłoszeniuo przetargu oraz, że akceptuje je bez zastrzeżeń.
j) Oświadczenie, że uczestnik przetargu zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu przetargu i akceptuje go bez zastrzeżeń.
k) Zgodę na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści: ,,Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PSG sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 25 moich danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania związanego z nabyciem nieruchomości i zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., Nr 101, poz. 1182, ze zm.). Zostałem(am) poinformowany(a), że dane osobowe nabywcy nieruchomości oraz cena nabycia zostaną podane w ogłoszeniu o wynikach przetargu. Jednocześnie potwierdzam, że zostałem(am) poinformowany(a) o prawie dostępu do treści moich danych, prawie ich poprawiania, a także w przypadkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych, o prawie sprzeciwu wobec ich przetwarzania.”
l) Oświadczenie o zobowiązaniu się do pokrycia wszystkich kosztów zawarcia umowy sprzedaży przedmiotu przetargu, w tym należnych podatków, opłat notarialnych powiększonych o podatek VAT i opłat sądowych.
m) Pisemne zobowiązanie uczestnika przetargu do wpłacenia zaoferowanej ceny najpóźniej w przeddzień podpisania aktu notarialnego. Uczestnik przetargu ma możliwość wpłacenia zaoferowanej ceny w terminie 1 dnia od podpisania aktu notarialnego umowy sprzedaży, pod warunkiem złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt. 4) kodeksu postępowania cywilnego (tj. Dz. U. z 2014 poz. 101 ze zm.).
n) Oferta powinna zawierać imię, nazwisko i adres oferenta albo firmę lub nazwę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot, a także numer telefonu.
o) Oferta powinna zawierać oferowaną cenę netto w PLN (cyfrowo i słownie) oraz datę sporządzenia oferty.
W przypadku złożenia kopii dokumentów wymienionych powyżej, powinny one być poświadczone za zgodność z oryginałem przez oferenta zgodnie ze sposobem reprezentacji.
Termin i sposób złożenia oferty: Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w terminie do dnia 27 września 2016 do godziny 9:00 w zamkniętej kopercie z napisem: "Oferta na zakup nieruchomości we Wrocławiu ul. Vivaldiego – nie otwierać” w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o. Oddział we Wrocławiu, ul. Ziębicka 44, 50-507 Wrocław – kancelaria lub listownie na podany wyżej adres, zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 1. Decyduje data i godzina wpływu oferty do Oddziału. Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert. Termin ten może zostać przedłużony za zgodą stron o kolejne 30 dni.
6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.09.2016 r. o godz. 10:00 w siedzibie Oddziału we Wrocławiu przy ul. Ziębickiej 44 – (pok. 317).
7. Zastrzeżenia:
a) Zaoferowana cena nieruchomości nie może być niższa od wartości wskazanej w pkt. 2.
b) W przypadku, gdy Spółka otrzymała jedną ofertę a cena oferty jest równa lub wyższa od ceny zbycia, wynikającej z pkt. 2 oraz warunki zaproponowane przez oferenta nie naruszają pozostałych warunków sprzedaży - zawarcie umowy w formie aktu notarialnego nastąpi w terminie uzgodnionym przez Strony, jednak nie później niż 30 dni od dnia terminu złożenia oferty.
c) W przypadku otrzymania więcej niż jednej oferty w terminie obowiązywania oferty (do 27.09.2016 r. do godz. 9.00), zostaną przeprowadzone negocjacje odrębniez każdym z oferentów. Każde spotkanie negocjacyjne zostanie potwierdzone protokołem z negocjacji. Po zakończeniu negocjacji zostaje wybrana ofertaz najwyższą zaoferowana ceną. W takim przypadku - w terminie 3 dni od dnia wyboru oferty - każdy z oferentów, zostanie poinformowany o przyjęciu lub odrzuceniu jego oferty. Umowa w formie aktu notarialnego zostanie zawarta w ciągu 30 dni od dnia podpisania protokołu z negocjacji, chyba że termin związania ofertą zostanie przedłużony za zgodą stron.
d) Nabywca jest obowiązany zapłacić wynegocjowaną cenę nabycia, zgodnie z terminem ustalonym w protokole z negocjacji.
8. Informacji na temat nieruchomości są udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00 (za wyjątkiem dnia przetargu):
1) Anna Parka nr tel. 71 36 49 597, Wrocław, ul. Ziębicka 44, pok. 318,
anna.parka@wroclaw.psgaz.pl
2) Elżbieta Matusiak nr 71 36 49 101; tel. 661 890 992, Wrocław, ul. Ziębicka 44, pok. 317
elzbieta.matusiak@wroclaw.psgaz.pl
Nieruchomość można oglądać od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00, po uprzednim umówieniu terminu pod numerami telefonów: 71 36 49 597, 71 36 49 101.
9. Adres strony internetowej Zbywcy: www.psgaz.pl moduł ,,Nieruchomości i majątek na sprzedaż”Kontakt:
Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział we Wrocławiu
tel: 71 36 49 101
elzbieta.matusiak@wroclaw.psgaz.pl
Nr oferty w oferty-dom.pl: 11129971
Dodano: 2 miesiące temu
Aktualizacja: 2 miesiące temu
Dowiedz się więcej, zapytaj ogłoszeniodawcę
 Telefon kom.  71 36 ...    POKAŻ TELEFON 
Twój e-mail (*)
Twój numer telefonu
Treść wiadomości (*)
Wyślij e-mail
Klient serwisu oferty-dom.pl nie zgodził się na kontakt biur nieruchomości. Prosimy Biura o nie wykorzystywanie jakichkolwiek danych zawartych w niniejszym ogłoszeniu w jakimkolwiek celu.
294 310
 4 672 zł/m2
Oferta bezpośrednia
 71 36 ...    POKAŻ TELEFON 
Zapytaj o ofertę
Drukuj ogłoszenie
Dodaj do notesu Usuń z notesu
Podobne do ostatnio oglądanych
Sprawdź podobną ofertę
Wrocław
ul. Vivaldiego
dolnośląskie
640 000
112 m2
5 714 zł/m2
mieszkanie
na sprzedaż
Więcej
Sprawdź podobną ofertę
Chróścina
ul. Chróścina
dolnośląskie
135 000
113 m2
1 195 zł/m2
mieszkanie
na sprzedaż
Więcej
Sprawdź podobną ofertę
Legnica
ul. Osiedle Piekary
dolnośląskie
225 400
64 m2
3 522 zł/m2
mieszkanie
na sprzedaż
Więcej
Sprawdź podobną ofertę
Wrocław
ul. Berlinga
dolnośląskie
226 000
50 m2
4 520 zł/m2
mieszkanie
na sprzedaż
Więcej

Regulamin Cennik Cennik dla Biur Nieruchomości i Deweloperów Programy dla Biur Kontakt
© 2009-2016 - oferty-dom.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone
Apartamenty | Mieszkania Wrocław | Trovit |  Mitula