Lokal użytkowy na sprzedaż » zachodniopomorskie » pow. Stargardzki » Stargard » ogłoszenie
Lokal użytkowy Stargard, ul. Gdyńska
lokal użytkowy na sprzedaż, Stargard, Gdyńska
1 471 m2   1 piętro   
+0 pkt. wyróżnień
Dodano: w tym miesiącuAktualizacja: w tym miesiącu
Informacje o ofercie
 Cena  1 452 482 zł
 Powierzchnia  1 471 m 2
 Cena za m 2  987 zł/m2
 Piętro  1
Opis szczegółowy
Zarząd Powiatu Stargardzkiego

działając na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późniejszymi zmianami)

ogłasza rokowania na sprzedaż nieruchomości:

1. Nieruchomość zabudowana oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 2/20 o powierzchni 1,7195 ha, położona w obrębie nr 7 miasta Stargard, przy ul. Gdyńskiej, dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie prowadzi księgę wieczystą nr SZ1T/00097217/3 wraz z udziałem w wysokości 37/100 w drodze wewnętrznej - działce nr 2/16 o powierzchni 0,2409 ha, dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie prowadzi księgę wieczystą nr SZ1T/00125106/8.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 1 452 482,40 zł (słownie: jeden milion czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt dwa złote i 40/100).
Sprzedaż nieruchomości jest zwolniona z opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Wysokość zaliczki wynosi 150 000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych).

Pierwszy przetarg odbył się w dniu 9 października 2015 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.
Drugi przetarg odbył się w dniu 18 grudnia 2015 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.
Trzeci przetarg odbył się w dniu 25 kwietnia 2016 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.
Czwarty przetarg odbył się w dniu 19 września 2016 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania
Teren działek nr 2/16 i 2/20 nie jest objęty obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Działka nr 2/20 stanowi samodzielną działkę budowlaną przeznaczoną na cele usługowe, zabudowę mieszkaniową i zieleń parkową. Dostęp do drogi publicznej z ul. Gdyńskiej przez drogę wewnętrzną – działkę nr 2/16. Na terenie działki występuje zieleń parkowa (dawne ogrody miejskie) wskazana do ochrony jako układ zieleni komponowanej i forma krajobrazowa.

Opis nieruchomości
Działka nr 2/20, w ewidencji gruntów oznaczona jest symbolem użytku Bi, położona jest za budynkami mieszkalnymi ul. Gdyńskiej. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem dwukondygnacyjnym przeznaczonym na cele edukacyjne, w części na administracyjno-biurowe, o powierzchni użytkowej 1 471 m2, oraz salą gimnastyczną o powierzchni użytkowej 1 195,55 m2. Zagospodarowanie działki stanowią drogi dojazdowe, parking oraz nasadzenia roślin ozdobnych i drzew stanowiących zieleń parkową. Działka częściowo ogrodzona. Na działce znajduje się sieć wodociągowa, sieć energetyczna i sieć kanalizacji sanitarnej. Budynki wyposażone są w instalacje elektryczną, wodno-kanalizacyjną i centralnego ogrzewania. Obecnie budynek nie jest podłączony do sieci ciepłowniczej i nie posiada własnej kotłowni. Dostęp do drogi publicznej – ul. Gdyńskiej poprzez drogę wewnętrzną – działkę nr 2/16. Nieruchomość obciążona jest służebnością drogi koniecznej w stosunku do działek nr 2/3 i nr 2/6.

Rokowania odbędą się w dniu 5 grudnia 2016 r. o godz. 10.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Stargardzie przy ul. Skarbowej 1 w sali 103.

2. Nieruchomość niezabudowana oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 2/22 o powierzchni 1,1670 ha położona w obrębie nr 7 miasta Stargard, przy ul. Gdyńskiej, dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie prowadzi księgę wieczystą nr SZ1T/00097217/3, wraz z udziałem w wysokości 25/100 w drodze wewnętrznej – działce nr 2/16 o powierzchni 0,2409 ha, dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie prowadzi księgę wieczystą nr SZ1T/00125106/8.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 496 780,00 zł (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt złotych).
Sprzedaż nieruchomości jest zwolniona z opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Wysokość zaliczki wynosi 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).

Pierwszy przetarg odbył się w dniu 9 października 2015 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.
Drugi przetarg odbył się w dniu 18 grudnia 2015 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.
Trzeci przetarg odbył się w dniu 25 kwietnia 2016 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.
Czwarty przetarg odbył się w dniu 19 września 2016 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania
Teren działek nr 2/16 i 2/22 nie jest objęty obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Działka nr 2/22 przeznaczona jest na lokalizację zabudowy mieszkaniowej.

Opis nieruchomości
Działka nr 2/22 w ewidencji gruntów oznaczona jest symbolem użytku Bp. Działka porośnięta drzewami i krzewami. Na działce znajdują się pozostałości boiska szkolnego.
Na działce brak jest sieci uzbrojenia podziemnego. Nabywca będzie mógł uzyskać dostęp do uzbrojenia z ul. Gdyńskiej. Dostęp do drogi publicznej – ul. Gdyńskiej poprzez drogę wewnętrzną – działkę nr 2/16. Nieruchomość obciążona jest służebnością drogi koniecznej w stosunku do działek nr 2/3 i nr 2/6.

Rokowania odbędą się w dniu 5 grudnia 2016 r. o godz. 11.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Stargardzie przy ul. Skarbowej 1 w sali 103.

3. Nieruchomość zabudowana oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 2/23 o powierzchni 0,5220 ha położona w obrębie nr 7 miasta Stargard, przy ul. Gdyńskiej, dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie prowadzi księgę wieczystą nr SZ1T/00097217/3 wraz z udziałem w wysokości 10/100 w drodze wewnętrznej – działce nr 2/16 o powierzchni 0,2409 ha, dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie prowadzi księgę wieczystą nr SZ1T/00125106/8.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 253 832,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset trzydzieści dwa złote).
Sprzedaż nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Do ceny sprzedaży zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Wysokość zaliczki wynosi 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych).

Pierwszy przetarg odbył się w dniu 9 października 2015 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.
Drugi przetarg odbył się w dniu 18 grudnia 2015 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.
Trzeci przetarg odbył się w dniu 25 kwietnia 2016 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.
Czwarty przetarg odbył się w dniu 19 września 2016 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania
Teren działek nr 2/16 i nr 2/23 nie jest objęty obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Teren działki nr 2/23 przeznaczony jest na lokalizację zabudowy mieszkaniowej. Na działkę wydano decyzję o warunkach zabudowy nr 46/WZ/2016.

Opis nieruchomości
Działka nr 2/23 w ewidencji gruntów oznaczona jest symbolem użytku Bi. Działka porośnięta drzewami i krzewami. Na działce znajdują się budynek magazynowy – obudowana wiata o powierzchni użytkowej 162,68 m2 . Przez działkę obok wiaty przebiega napowietrzna linia elektroenergetycznej 15 kV do stacji transformatorowej położonej na działce nr 2/21. Zachodni narożnik działki znajduje się pod istniejącą linią elektroenergetyczną 15 kV.
Na działce brak jest sieci uzbrojenia podziemnego. Nabywca będzie mógł uzyskać dostęp do uzbrojenia z ul. Gdyńskiej. Dostęp do drogi publicznej – ul. Gdyńskiej poprzez drogę wewnętrzną – działkę nr 2/16. Nieruchomość obciążona jest służebnością drogi koniecznej w stosunku do działek nr 2/3 i nr 2/6.

Rokowania odbędą się w dniu 5 grudnia 2016 r. o godz. 12.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Stargardzie przy ul. Skarbowej 1 w sali 103.

Warunki przystąpienia do rokowań
Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach na poszczególne nieruchomości należy składać w zaklejonych kopertach w kancelarii Starostwa Powiatowego w Stargardzie przy ul. Skarbowa 1 (parter), do dnia 30 listopada 2016 r. do godz. 15.00.
Zgodnie z art. 70 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami cena nieruchomości może być rozłożona na cztery raty na czas nie dłuższy niż 2 lata. Wierzytelność Powiatu Stargardzkiego z tego tytułu podlega zabezpieczeniu w formie hipoteki. Rozłożona na raty niespłacona część ceny podlega opodatkowaniu przy zastosowaniu stopy redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski.
Zgłoszenie udziału w rokowaniach na poszczególne działki powinno zawierać:
imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot;
datę sporządzenia zgłoszenia;
oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;
proponowaną cenę i sposób jej zapłaty;
oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości.
Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki.
Koperty powinny być zamknięte i opisane w następujący sposób:
„Rokowania 5 grudnia 2016 r. – Gdyńska dz. nr ......”
Zaliczkę w odpowiedniej, wyżej określonej wysokości winna wpłynąć do dnia 6 kwietnia 2016 r. na konto Starostwa Powiatowego w Stargardzie nr 46 1020 4867 0000 1002 0007 9830. Zaliczka powinna być wniesiona w pieniądzu.
Warunkiem udziału w rokowaniach jest:
zgłoszenie udziału w rokowaniach,
wniesienie zaliczki oraz okazanie Komisji dowodu wpłaty,
w przypadku osób fizycznych - dowodu tożsamości,
w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów - aktualnego wypisu z właściwego Rejestru Sądowego, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.
Wpłacona zaliczka przez uczestnika, który wygra rokowania zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, pozostałym uczestnikom wpłacone wadium zostanie zwrócone w terminie 3 dni od dnia zamknięcia rokowań z zastrzeżeniem, że dniem zwrotu wadium jest dzień obciążenia rachunku bankowego Powiatu Stargardzkiego.
Uczestnicy biorą udział w rokowaniach osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka.
Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Istnieje możliwość dokonania oględzin nieruchomości po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod nr tel. 91/480 49 22.
Wylicytowania cena nabycia nieruchomości winna być wpłacona na konto Starostwa Powiatowego w Stargardzie nr 51 1020 4867 0000 1502 0007 9301 najpóźniej na trzy dni przed zawarciem notarialnej umowy sprzedaży.
Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia rokowań o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.
Koszty zawarcia aktu notarialnego w całości ponosi nabywca nieruchomości.
Zarząd Powiatu Stargardzkiego ma prawo odwołania rokowań w przypadku uzasadnionej przyczyny oraz zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.
Dodatkowe informacje można uzyskać: w Starostwie Powiatowym w Stargardzie ul. Skarbowa 1, pokój nr 205 (telefon 91 480 48 34 lub 91 480 49 22).Kontakt:
Starostwo Powiatowe w Stargardzie
tel: 91 480 48 34 lub 91 480 49 22
starostwo@powiatstargardzki.pl
Nr oferty w oferty-dom.pl: 11233121
Dodano: w tym miesiącu
Aktualizacja: w tym miesiącu
Dowiedz się więcej, zapytaj ogłoszeniodawcę
 Telefon kom.  91 480 ...    POKAŻ TELEFON 
Twój e-mail (*)
Twój numer telefonu
Treść wiadomości (*)
Wyślij e-mail
Klient serwisu oferty-dom.pl nie zgodził się na kontakt biur nieruchomości. Prosimy Biura o nie wykorzystywanie jakichkolwiek danych zawartych w niniejszym ogłoszeniu w jakimkolwiek celu.
1 452 482
 987 zł/m2
Oferta bezpośrednia
 91 480 ...    POKAŻ TELEFON 
Zapytaj o ofertę
Drukuj ogłoszenie
Dodaj do notesu Usuń z notesu
Podobne do ostatnio oglądanych
Sprawdź podobną ofertę
Szczecin
ul. Dołuje
zachodniopomorskie
2 650 000
1 455 m2
1 821 zł/m2
lokal
na sprzedaż
Więcej
Sprawdź podobną ofertę
Szczecin
ul. Centrum
zachodniopomorskie
599 000
128 m2
4 680 zł/m2
lokal
na sprzedaż
Więcej
Sprawdź podobną ofertę
Mielno
ul. Mielenko
zachodniopomorskie
1 200 000
320 m2
3 750 zł/m2
lokal
na sprzedaż
Więcej
Sprawdź podobną ofertę
Mielno
ul. Mielno
zachodniopomorskie
720 000
102 m2
7 059 zł/m2
lokal
na sprzedaż
Więcej

Regulamin Cennik Cennik dla Biur Nieruchomości i Deweloperów Programy dla Biur Kontakt
© 2009-2016 - oferty-dom.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone
Apartamenty | Mieszkania Wrocław | Trovit |  Mitula