Lokal użytkowy na sprzedaż » świętokrzyskie » pow. Ostrowiecki » Ostrowiec Świętokrzyski » ogłoszenie
Lokal użytkowy Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Polna
lokal użytkowy na sprzedaż, Ostrowiec Świętokrzyski, Polna
1 700 m2   
+0 pkt. wyróżnień
Dodano: w poprzednim miesiącuAktualizacja: w poprzednim miesiącu
Informacje o ofercie
 Cena  2 860 000 zł
 Powierzchnia  1 700 m 2
 Cena za m 2  1 682 zł/m2
 Piętro  parter
Opis szczegółowy
Bank Pekao S.A. podaje do publicznej wiadomości informację
o pisemnym przetargu nieograniczonym
na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości:

OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI, ul. Polna 11b – na nieruchomość składa się budynek biurowo-usługowy o powierzchni użytkowej ca. 1.700 m2 oraz prawo własności działek gruntu o nr ewidencyjnych: 11/3, 11/4, 12/3, 12/4 o łącznej powierzchni 2.198 m2.
Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KI1O/00039615/6.
Część nieruchomości obecnie jest wynajęta na rzecz osób trzecich. Umowy najmu zawarte są na czas nieokreślony z 1 miesięcznym okresem wypowiedzenia oraz na czas określony do roku 2017.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 2.860.000 PLN netto (słownie: dwa miliony osiemset sześćdziesiąt tysięcy złotych netto). Sprzedaż objęta zwolnieniem z opodatkowania VAT. Dla podmiotów uprawnionych istnieje możliwość zastosowania opcji opodatkowania podatkiem VAT (po złożeniu organom podatkowym oświadczenia przez Strony).
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 286.000 PLN.
Wadium w ww. wysokości należy wpłacić na rachunek Centrali Banku Pekao S.A., nr konta 13 1240 0030 1111 1111 1111 1111 ze wskazaniem adresu nieruchomości, której wadium dotyczy.
Nieruchomości można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z przedstawicielami Biura Obsługi Nieruchomości Banku Pekao S.A. w Łodzi tel.: 601 340 370 lub 601 150 056.
Oferta powinna zawierać:
1. datę,
2. imię i nazwisko oferenta / nazwę oferenta
a) w przypadku składania oferty przez osobę fizyczną będącą w związku małżeńskim prosimy o złożenie oferty wspólnej lub załączenie zgody współmałżonka na zakup nieruchomości, a w przypadku posiadania rozdzielności majątkowej lub dokonywania zakupu do majątku osobistego złożenie oświadczenia w tym zakresie,
b) w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą - nazwę, pod którą oferent prowadzi działalność oraz zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
c) w przypadku osób prawnych - aktualny odpis z właściwego rejestru (wydany nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą składania oferty),
d) w przypadkach określonych w pkt. b) i c) - zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z zapłatą podatków, zaświadczenie z właściwego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu z zapłatą składek na ZUS,
3. adres zamieszkania lub siedzibę (nr telefonu, ewentualnie adres do korespondencji i adres email),
4. w przypadku składania oferty przez osobę fizyczną - numer dowodu osobistego i nr PESEL,
5. w przypadku składania oferty przez przedsiębiorcę - numer Regon lub NIP,
6. oferowaną cenę w PLN netto, a w przypadku zamiaru skorzystania z opcji opodatkowania podatkiem VAT – złożenie oświadczenia w tym zakresie,
7. dowód dokonania wpłaty wadium,
8. adres nieruchomości,
9. termin i sposób zapłaty ceny w przypadku przyjęcia oferty, z zastrzeżeniem, że maksymalny termin zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości wynosi 60 dni od dnia poinformowania oferenta o wyborze jego oferty; zapłata będzie dokonana w tym samym terminie,
10. zobowiązanie oferenta do pokrycia wszystkich kosztów związanych z nabyciem nieruchomości,
11. wskazanie banku i numeru rachunku, na który zostanie zwrócone wadium w przypadku odrzucenia oferty,
12. oświadczenie oferenta o związaniu ofertą przez okres 90 dni od daty złożenia oferty oraz o zapoznaniu się z warunkami Regulaminu Pisemnego Przetargu Nieograniczonego,
13. w przypadku składania oferty przez osobę fizyczną, prosimy o złożenie oświadczenia, że oferent wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia przetargu.
Pisemne oferty w języku polskim należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Pisemny przetarg nieograniczony – wpisać dokładny adres nieruchomości” w Banku Pekao S.A. w Warszawie (02-091) przy ul. Żwirki i Wigury 31, Budynek D, VIII piętro pok. nr D0819, w terminie do dnia 25 października 2016r. do godz. 16.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26 października 2016r.
O złożeniu oferty w terminie decyduje data jej doręczenia. Oferty nie spełniające powyższych wymogów nie będą rozpatrywane.
Regulamin Przetargu dostępny jest w siedzibie Centrali Banku Pekao S.A. (adres jak wyżej). Osoby zainteresowane otrzymaniem Regulaminu Przetargu prosimy o kontakt telefoniczny z przedstawicielami Banku wskazanymi w ogłoszeniu.
Bank zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty i prowadzenia negocjacji z wybranymi oferentami lub uznania, że przetarg nie został rozstrzygnięty bez podania przyczyny.
O wynikach przetargu oferenci zostaną powiadomieni w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia pisemnego przetargu nieograniczonego.
Przetarg nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2015.2164, z późn. zm.).Kontakt:
Bank Pekao S.A.
tel: 601 340 370
kinga.brzezinska@pekao.com.pl
Nr oferty w oferty-dom.pl: 11219445
Dodano: w poprzednim miesiącu
Aktualizacja: w poprzednim miesiącu
Dowiedz się więcej, zapytaj ogłoszeniodawcę
 Telefon kom.  601 34 ...    POKAŻ TELEFON 
Twój e-mail (*)
Twój numer telefonu
Treść wiadomości (*)
Wyślij e-mail
Klient serwisu oferty-dom.pl nie zgodził się na kontakt biur nieruchomości. Prosimy Biura o nie wykorzystywanie jakichkolwiek danych zawartych w niniejszym ogłoszeniu w jakimkolwiek celu.
2 860 000
 1 682 zł/m2
Oferta bezpośrednia
 601 34 ...    POKAŻ TELEFON 
Zapytaj o ofertę
Drukuj ogłoszenie
Dodaj do notesu Usuń z notesu
Podobne do ostatnio oglądanych
Sprawdź podobną ofertę
Secemin
ul. Ropocice
świętokrzyskie
550 000
477 m2
1 153 zł/m2
lokal
na sprzedaż
Więcej
Sprawdź podobną ofertę
Stara Dębowa Wola
świętokrzyskie
330 000
162 m2
2 037 zł/m2
lokal
na sprzedaż
Więcej
Sprawdź podobną ofertę
Stąporków
świętokrzyskie
2 000 000
5 200 m2
385 zł/m2
lokal
na sprzedaż
Więcej
Sprawdź podobną ofertę
Kielce
świętokrzyskie
294 000
40 m2
7 350 zł/m2
lokal
na sprzedaż
Więcej
Liczba wyświetleń oferty: 3

Regulamin Cennik Cennik dla Biur Nieruchomości i Deweloperów Programy dla Biur Kontakt
© 2009-2016 - oferty-dom.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone
Apartamenty | Mieszkania Wrocław | Trovit |  Mitula