Lokal użytkowy na sprzedaż » łódzkie » pow. Łódź » Łódź » ogłoszenie
Lokal użytkowy Łódź, ul. Brukowa
lokal użytkowy na sprzedaż, Łódź, Brukowa
423 m2   
+0 pkt. wyróżnień
Dodano: w ciągu ostatnich dwóch tygodniAktualizacja: w ciągu tygodnia
Informacje o ofercie
 Cena  693 000 zł
 Powierzchnia  423 m 2
 Cena za m 2  1 638 zł/m2
 Piętro  parter
Opis szczegółowy
Bank Pekao S.A. podaje do publicznej wiadomości informację
o pisemnym przetargu nieograniczonym
na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości:

Łódź, ul. Brukowa 6/8 – na nieruchomość składa się prawo własności lokalu użytkowego nr 6 o powierzchni użytkowej 423 m2 wraz z udziałem 500/17856 w częściach wspólnych nieruchomości oraz w prawie użytkowania wieczystego gruntu.
Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Łodzi, XVI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LD1M/00093939/3 (lokal) i nr LD1M/00091683/9 (grunt i budynek).
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 693 000 PLN netto (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych 00/100). Sprzedaż objęta zwolnieniem z opodatkowania VAT. Dla podmiotów uprawnionych istnieje możliwość zastosowania opcji opodatkowania podatkiem VAT (po złożeniu organom podatkowym oświadczenia przez Strony).
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wys. 69.300 PLN.
Nieruchomość można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z przedstawicielami Biura Obsługi Nieruchomości Banku Pekao S.A. w Łodzi: tel. 601 340 370 i 601 150 056.
Wadium w ww. wysokości należy wpłacić na rachunek Centrali Banku Pekao S.A., nr konta 13 1240 0030 1111 1111 1111 1111 ze wskazaniem adresu nieruchomości, której wadium dotyczy.
Oferta powinna zawierać:
1. datę,
2. imię i nazwisko oferenta / nazwę oferenta
a) w przypadku składania oferty przez osobę fizyczną będącą w związku małżeńskim prosimy o złożenie oferty wspólnej lub załączenie zgody współmałżonka na zakup nieruchomości a w przypadku posiadania rozdzielności majątkowej lub dokonywania zakupu do majątku osobistego złożenie oświadczenia w tym zakresie,
b) w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą - nazwę, pod którą oferent prowadzi działalność oraz zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
c) w przypadku osób prawnych - aktualny odpis z właściwego rejestru (wydany nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą składania oferty),
d) w przypadkach określonych w pkt. b) i c) - zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z zapłatą podatków, zaświadczenie z właściwego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu z zapłatą składek na ZUS,
3. adres zamieszkania lub siedzibę (nr telefonu, ewentualnie adres do korespondencji i adres email),
4. w przypadku składania oferty przez osobę fizyczną - numer dowodu osobistego i nr PESEL,
5. w przypadku składania oferty przez przedsiębiorcę - numer Regon lub NIP,
6. oferowaną cenę w PLN, a w przypadku zamiaru skorzystania z opcji opodatkowania podatkiem VAT – złożenie oświadczenia w tym zakresie
7. dowód dokonania wpłaty wadium,
8. adres nieruchomości,
9. termin i sposób zapłaty ceny w przypadku przyjęcia oferty, z zastrzeżeniem, że maksymalny termin zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości wynosi 60 dni od dnia poinformowania oferenta o wyborze jego oferty; zapłata będzie dokonana w tym samym terminie,
10. zobowiązanie oferenta do pokrycia wszystkich kosztów związanych z nabyciem nieruchomości,
11. wskazanie banku i numeru rachunku, na który zostanie zwrócone wadium w przypadku odrzucenia oferty,
12. oświadczenie oferenta o związaniu ofertą przez okres 90 dni od daty złożenia oferty oraz o zapoznaniu się z warunkami Regulaminu Pisemnego Przetargu Nieograniczonego.
13. w przypadku składania oferty przez osobę fizyczną, prosimy o złożenie oświadczenia, że oferent wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia przetargu.
Pisemne oferty w języku polskim należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Pisemny przetarg nieograniczony – wpisać dokładny adres nieruchomości” w Banku Pekao S.A. w Warszawie (02-091) przy ul. Żwirki i Wigury 31, Budynek D, VIII piętro pok. nr D0819, w terminie do dnia 8 listopada 2016r. do godz. 16.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 9 listopada 2016r.
O złożeniu oferty w terminie decyduje data jej doręczenia. Oferty nie spełniające powyższych wymogów nie będą rozpatrywane.
Regulamin Przetargu dostępny jest w siedzibie Centrali Banku Pekao S.A. (adres jak wyżej). Osoby zainteresowane otrzymaniem Regulaminu Przetargu prosimy o kontakt telefoniczny z przedstawicielem Banku wskazanym w ogłoszeniu.
Bank zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty i prowadzenia negocjacji z wybranymi oferentami lub uznania, że przetarg nie został rozstrzygnięty bez podania przyczyny.
O wynikach przetargu oferenci zostaną powiadomieni w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia pisemnego przetargu nieograniczonego.
Przetarg nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2015.2164, z późn. zm).

Sprawdź ogłoszenia Pekao S.A. w serwisie Komunikaty.plKontakt:
Bank Pekao S.A.
tel: 601 340 370
krzysztof.skrobek@pekao.com.p
Nr oferty w oferty-dom.pl: 11252004
Dodano: w ciągu ostatnich dwóch tygodni
Aktualizacja: w ciągu tygodnia
Dowiedz się więcej, zapytaj ogłoszeniodawcę
 Telefon kom.  601 34 ...    POKAŻ TELEFON 
Twój e-mail (*)
Twój numer telefonu
Treść wiadomości (*)
Wyślij e-mail
Klient serwisu oferty-dom.pl nie zgodził się na kontakt biur nieruchomości. Prosimy Biura o nie wykorzystywanie jakichkolwiek danych zawartych w niniejszym ogłoszeniu w jakimkolwiek celu.
693 000
 1 638 zł/m2
Oferta bezpośrednia
 601 34 ...    POKAŻ TELEFON 
Zapytaj o ofertę
Drukuj ogłoszenie
Dodaj do notesu Usuń z notesu
Podobne do ostatnio oglądanych
Sprawdź podobną ofertę
Radomsko
ul. Stanisławice
łódzkie
1 800 000
1 086 m2
1 657 zł/m2
lokal
na sprzedaż
Więcej
Sprawdź podobną ofertę
Piotrków Trybunalski
ul. Słowackiego
łódzkie
500 000
206 m2
2 427 zł/m2
lokal
na sprzedaż
Więcej
Sprawdź podobną ofertę
Wieluń
ul. Mickiewicza
łódzkie
600 000
200 m2
3 000 zł/m2
lokal
na sprzedaż
Więcej
Sprawdź podobną ofertę
Łódź
łódzkie
445 000
406 m2
1 096 zł/m2
lokal
na sprzedaż
Więcej

Regulamin Cennik Cennik dla Biur Nieruchomości i Deweloperów Programy dla Biur Kontakt
© 2009-2016 - oferty-dom.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone
Apartamenty | Mieszkania Wrocław | Trovit |  Mitula