DZIAŁKA PUCK
Działka na sprzedaż, Puck
+0 pkt. wyróżnień
Dodano: 2 miesiące temuAktualizacja: 2 miesiące temu
Informacje o ofercie
 Cena  450 000 zł
 Powierzchnia  2 294 m 2
 Cena za m 2  196 zł/m2
Opis szczegółowy
OGŁASZA

PIĄTY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ
NIEZABUDOWANEJ STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO,
POŁOŻONEJ W PUCKU, OZNACZONEJ JAKO DZIAŁKA NR 52/3

OPIS NIERUCHOMOŚCI

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Pucku, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 52/3, obręb 2.2 o pow. 2.294 m2, dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Pucku prowadzi księgę wieczystą Nr GD2W/00043138/3.

Działka nr 52/3 położona jest przy skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 216 z ulicą 10 Lutego na terenie zabudowy usługowej przy głównej drodze prowadzącej przez Puck do Władysławowa i innych miejscowości nadmorskich. Otoczenie nieruchomości stanowi zabudowa usługowa – stacja paliw, restauracja oraz obiekty handlowe. W pobliżu znajduje się centrum miasta (w odległości ok. 1 km) oraz tereny rekreacyjne nad Zatoką Pucką.

Teren działki jest zagospodarowany – droga dojazdowa do obiektów usługowo-handlowych o nawierzchni z kostki betonowej, zieleń niska.

Przez teren działki przebiegają sieci uzbrojenia terenu: energii elektrycznej, wodociągowa. W zależności od charakteru infrastruktury znajdującej się na przedmiotowej nieruchomości Województwo Pomorskie zastrzega sobie prawo, do dnia przetargu, uregulowania sposobu korzystania z nieruchomości przez przedsiębiorstwa przesyłowe poprzez obciążenie nieruchomości odpowiednimi służebnościami przesyłu.
W przypadku ujawnienia przez nabywcę nieruchomości – w trakcie wykonywania robót budowlanych – dotąd nieustalonych sieci lub urządzeń infrastruktury technicznej, należy dokonać stosownych powiadomień gestorów, a wynikłe stąd kolizje będą rozwiązywane staraniem i na koszt nabywcy.

Działka nr 52/3 posiada bezpośredni dostęp do ulicy Helskiej (działka nr 52/2) – droga wojewódzka nr 216.

OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI

W Dziale III księgi wieczystej prowadzonej dla przedmiotowej nieruchomości ujawnione są następujące wpisy:
Odpłatna i na czas nieoznaczony służebność gruntowa – ograniczając jej wykonanie do działki nr 52/3 obszaru 0,2294 ha – polegającej na prawie przejazdu i przechodu przez działkę nr 52/3 do drogi publicznej tj. działki nr 52/2 – pasem gruntu oznaczonym na mapie stanowiącej załącznik do aktu notarialnego, kolorem żółtym (obszar o powierzchni 0,0023 ha i obszar o powierzchni 0,0260 ha) – na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości, stanowiącej działki nr 47/2 i nr 59/28 objętej księgą wieczystą o numerze GD2W/00048467/3.
Odpłatna i na czas nieoznaczony służebność gruntowa – ograniczając jej wykonanie do działki nr 52/3 obszaru 0,2294 ha – polegającej na prawie przejazdu i przechodu przez działkę nr 52/3 do drogi publicznej tj. działki nr 52/2 – pasem gruntu oznaczonym na mapie stanowiącej załącznik do aktu notarialnego, kolorem żółtym (obszar o powierzchni 0,0023 ha i obszar o powierzchni 0,0260 ha) – na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości, stanowiącej działki nr 59/17 objętej księgą wieczystą o numerze GD2W/00038502/8.
Odpłatna i na czas nieoznaczony służebność gruntowa – ograniczając jej wykonanie do działki nr 52/3 obszaru 0,2294 ha – polegającej na prawie przejazdu i przechodu przez działkę nr 52/3 do drogi publicznej tj. działki nr 52/2 – pasem gruntu oznaczonym na mapie stanowiącej załącznik do aktu notarialnego, (obszar o powierzchni 0,0023 ha i obszar o powierzchni 0,0260 ha) – na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości, stanowiącej działki nr 59/11 i nr 59/20 objętej księgą wieczystą o numerze GD2W/00041001/0.

PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI

Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Pucka, zatwierdzonego uchwałą Rady Miasta Pucka nr XLVI/4/2010 z dnia 25 lutego 2010 roku (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 62, poz. 1041 z dnia 28 kwietnia 2010 roku) nieruchomość położona jest na obszarze strefy funkcyjnej A.26.U – tereny usług.

Nieruchomość nie jest wpisana do rejestru zabytków, na jej terenie nie występują pomniki przyrody, nie znajduje się w zakresie ochrony konserwatora zabytków ani konserwatora przyrody. Działka nr 52/3 nie jest położona na obszarach: terenów górniczych; parków narodowych; graniczących z nieruchomościami oddanymi w trwały zarząd na cele obronności i bezpieczeństwa państwa; morskiego pasa nadbrzeżnego (w tym pasa ochronnego lub pasa technicznego); morskich znajdujących się w granicach portów lub przystani morskich; na terenie zamkniętym.

TERMIN PRZETARGU:

Przetarg odbędzie się w dniu 07 grudnia 2016 r. o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku, przy ul. Rzeźnickiej 58, na parterze, pokój nr 108.

CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI:
450 000,00 zł
plus podatek VAT wg stawki 23%

WADIUM: 22 500,00 zł

MINIMALNE POSTĄPIENIE: 4 500,00 zł
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w gorę do pełnych dziesiątek złotych.

Wadium płatne jest przelewem bankowym na konto PeKaO SA nr 76 1240 6292 1111 0010 4607 0996 w terminie do dnia 01 grudnia 2016 r. (ostateczny termin wpływu środków na konto urzędu), pod rygorem niedopuszczenia do uczestnictwa w przetargu. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z regulaminem oraz warunkami przetargu i ich akceptacją. Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.), jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 1 art. 41 ww. ustawy, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Koszty notarialne związane z nabyciem nieruchomości oraz wszelkie inne koszty z tym związane ponosić będzie nabywca.
Materiały przetargowe w cenie 50 zł plus 23% VAT (płatne na konto PeKaO SA 59 1240 6292 1111 0010 4607 1108) do odebrania, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym, w Departamencie Majątku i Geodezji przy ul. Rzeźnickiej 58 w Gdańsku.

Terminy przeprowadzenia poprzednich przetargów: I przetarg 04 listopada 2015 roku, II przetarg 02 marca 2016 roku, III przetarg 25 maja 2016 roku, IV przetarg 31 sierpnia 2016 roku

INFORMACJA O MIEJSCU WYWIESZENIA I PUBLIKACJI OGŁOSZENIA O PRZETARGACH:

Tablice ogłoszeniowe: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego (http://bip.pomorskie.eu/Article/id,16.html i www.nieruchomosci.pomorskie.eu).

Dodatkowe informacje na temat przetargu pod nr tel. 58 32 68 178.Kontakt:
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
tel: 58 32 68 178
dmw@pomorskie.eu
Nr oferty w oferty-dom.pl: 11234435
Dodano: 2 miesiące temu
Aktualizacja: 2 miesiące temu
Dowiedz się więcej, zapytaj ogłoszeniodawcę
 Telefon kom.  58 32 ...    POKAŻ NUMER 
Twój e-mail (*)
Twój numer telefonu
Treść wiadomości (*)
Wyślij e-mail
Klient serwisu oferty-dom.pl nie zgodził się na kontakt biur nieruchomości. Prosimy Biura o nie wykorzystywanie jakichkolwiek danych zawartych w niniejszym ogłoszeniu w jakimkolwiek celu.
450 000
 196 zł/m2
Oferta bezpośrednia
 58 32 ...    POKAŻ NUMER 
Zapytaj o ofertę
Drukuj ogłoszenie
Dodaj do notesu Usuń z notesu
Podobne do ostatnio oglądanych
40 344
SPRAWDŹ PODOBNĄ OFERTĘ
działka na sprzedaż
Sztumska Wieś
ul. Sztumska Wieś
(pomorskie)
1 681 m2
36 168
SPRAWDŹ PODOBNĄ OFERTĘ
działka na sprzedaż
Sztumska Wieś
ul. Sztumska Wieś
(pomorskie)
1 507 m2
710 580
SPRAWDŹ PODOBNĄ OFERTĘ
działka na sprzedaż
Prabuty
ul. Zatorze
(pomorskie)
18 220 m2
193 500
SPRAWDŹ PODOBNĄ OFERTĘ
działka na sprzedaż
Rowy
ul. Jaworowa
(pomorskie)
1 289 m2