Dom na sprzedaż » dolnośląskie » pow. Polkowicki » Grębocice » ogłoszenie (rynek wtórny)
Dom Grębocice
dom na sprzedaż, Grębocice
217 m2   5 pokoi   
+0 pkt. wyróżnień
Rynek: wtórnyDodano: w ciągu ostatnich dwóch tygodniAktualizacja: w ciągu ostatnich dwóch tygodni
Informacje o ofercie
 Cena  260 000 zł
 Powierzchnia  217 m 2
 Cena za m 2  1 198 zł/m2
 Ilość pokoi  5
Opis szczegółowy
OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY
w Przetargu nieograniczonym

TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie,
Oddział w Legnicy, ul. Partyzantów 21, 59–220 Legnica
NIP: 611 020 28 60, REGON: 230179216,
wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego
pod nr KRS 0000073321,
przez Sąd Rejonowy w Krakowie - Śródmieście
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
kapitał zakładowy: 511.925.759,22 PLN wniesiony w całości


ZAPRASZA

do przetargu na zbycie nieruchomości po byłym Posterunku Energetycznym, położonej w Grębocicach, przy ul. Długiej 19, składającej się z:
- prawa własności lokalu użytkowego o pow. 108,9m2 wraz z pomieszczeniami przynależnymi o pow. użytkowej 108,0m2 i udziałem wynoszącym 472/1000 w częściach wspólnych budynku oraz prawie użytkowania wieczystego działki gruntu o nr ewidencyjnym 401/3 o pow. 460m2,
- prawa użytkowania wieczystego działki gruntu o nr ewidencyjnym 401/4 o pow. 1104m2 wraz z prawem własności budynku garażowego i budowli,
- prawa własności działki gruntu o nr ewidencyjnym 602/1 o pow. 700m2 i budowli.


Nieruchomość objęta księgami wieczystymi nr LE1G/00058908/7, LE1G/00034035/2, LE1G/00026720/2 prowadzonymi przez Sąd Rejonowy w Głogowie V Wydział Ksiąg Wieczystych.

Zbycie prawa użytkowania wieczystego działki gruntu nr 401/4 i udziału w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu nr 401/3, nastąpi z jednoczesnym ustanowieniem przez Nabywcę na rzecz TAURON Dystrybucja S.A., odpłatnej i bezterminowej służebności przesyłu dla urządzeń elektroenergetycznych stanowiących własność TAURON Dystrybucja S.A. posadowionych na zbywanych działkach. Z tego względu, cena wywoławcza została pomniejszona o jednorazowe wynagrodzenie z tytułu ustanowienia służebności przesyłu.


Cena wywoławcza 260 000,00 zł netto + należny podatek VAT
(słownie: dwieście sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

Termin i miejsce składania ofert: 27.10.2016r. godz. 15:00 w kancelarii TAURON Dystrybucja Oddział w Legnicy przy ul. Partyzantów 21 w Legnicy.
Wadium: do dnia 25.10.2016r. w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. 26 000,00 zł.
Termin i miejsce przeprowadzenia Przetargu: 28.10.2016r., godzina 10:00, siedziba TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Legnicy, ul. Partyzantów 21, I piętro, sala nr 142.
Termin i miejsce, w którym można uzyskać informacje dotyczące przedmiotu Przetargu: TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Legnicy, ul. Partyzantów 21, Wydział Organizacji i Administracji, w godz. od 7:00 do 15:00 tel. (76) 88 99 581 lub 667-696-903.

Szczegółowe warunki Przetargu udostępnione są na stronie internetowej spółki
www.tauron-nieruchomosci.pl oraz w siedzibie Spółki.

I. Opis nieruchomości:
Nieruchomość po byłym Posterunku Energetycznym, położona przy lokalnej ulicy
w otoczeniu niskiej zabudowy, w sąsiedztwie duża ilość zieleni.
Grunt: działka nr 401/3 kształtem zbliżona do prostokąta, zabudowana budynkiem mieszkalno – użytkowym. W obrębie nieruchomości usytuowane są sieci energii elektrycznej, wodno – kanalizacyjne i telefoniczne.
Lokal użytkowy: położony na parterze budynku mieszkalno – użytkowego. Lokal obejmuje pomieszczenia: biurowe, magazynowe i socjalne Łączna powierzchnia lokalu wraz z pomieszczeniami przynależnymi wynosi 216,90m2, w tym: powierzchnia lokalu użytkowego - 108,9m2, powierzchnia pomieszczenia magazynowego na poddaszu – 62,40m2, pomieszczeń w piwnicy – 45,60m2. Lokal wyposażony w instalację elektryczną, wodną i kanalizacyjną. Lokal użytkowy jest samodzielnym lokalem użytkowym w rozumieniu art. 2 ust.2 Ustawy o własności lokali.
Grunt: działka nr 401/4 o powierzchni 1104m2, zabudowana budynkiem garażowym wyposażonym w instalację elektryczną, w którym zlokalizowano cztery odrębne pomieszczenia garażowe, o łącznej powierzchni 106,10m2, oraz budowlami: ogrodzenie, maszt na flagi, przyłącze wodociągowe, sieć kanalizacyjna.
Grunt: działka nr 602/1 o powierzchni 700m2 stanowiąca drogę dojazdową o kształcie prostokąta, w dużej części wybrukowana, zabudowana budowlą: bramą wjazdową.

II. Przeznaczenie nieruchomości:
Zgodnie z uchwałą Nr XLVII/191/2009 Rady Gminy w Grębocicach z dnia 24 września 2009r., opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 203, poz. 3647 z 2009r, obowiązują następujące ustalenia:
- GR.11.MP – tereny dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i jednorodzinnej oraz usług,
- działka graniczy z drogą o symbolu GR.2.KDZ – tereny dla dróg publicznych klasy zbiorczej.

IV. Dodatkowe informacje:
Opodatkowanie podatkiem VAT:
- sprzedaż prawa własności lokalu użytkowego wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem w częściach wspólnych budynku oraz prawie użytkowania wieczystego działki gruntu o nr ewidencyjnym 401/3 - podlega zwolnieniu przedmiotowemu ,,ZW”,
- zbycie prawa użytkowania wieczystego działki gruntu o nr ewidencyjnym 401/4, sprzedaż prawa własności budynku garażowego i budowli (kanalizacja, ogrodzenie) - podlega zwolnieniu przedmiotowemu ,,ZW”, natomiast sprzedaż budowli (przyłącze wodociągowe i maszt) - podlega opodatkowaniu należnym podatkiem VAT,
- sprzedaż prawa własności działki gruntu o nr ewidencyjnym 602/1 i budowli (droga dojazdowa) - podlega opodatkowaniu należnym podatkiem VAT.

Na podstawie zawartej umowy z Telekomunikację Polską S. A., w budynku mieszkalno-użytkowym zostało wykonane przyłącze telekomunikacyjne wraz z kablem teletechnicznym doprowadzonym do lokalu użytkowego. Zobowiązania Spółki wynikające z umowy zostaną przeniesione na Nabywcę nieruchomości i wpisane do aktu notarialnego umowy sprzedaży nieruchomości.

Nieruchomość objęta księgami wieczystymi prowadzonymi przez Sąd Rejonowy w Głogowie, V Wydział Ksiąg Wieczystych dla działek o nr ewidencyjnych:
- 401/3 kw nr LE1G/00058908/7:
dział I kw - „Spis praw związanych z własnością” posiada wpis: uprawnienie - służebność gruntowa przejazdu i przechodu przez działkę 401/4 na rzecz każdoczesnego właściciela oraz użytkownika wieczystego działki nr 401/3,
dział III kw – „Prawa, roszczenia i ograniczenia” - brak wpisów,
dział IV kw – „Hipoteka” wolny od wpisów,
- 401/4 kw nr LE1G/00034035/2:
dział III kw– „Prawa, roszczenia i ograniczenia” posiada wpis: ograniczenie - służebność gruntowa przejazdu i przechodu na rzecz każdoczesnego właściciela oraz użytkownika wieczystego działki nr 401/3,
dział IV kw – „Hipoteka” wolny od wpisów.
- 602/1 kw nr LE1G/00026720/2:
dział III kw – „Prawa, roszczenia i ograniczenia” – brak wpisów,
dział IV kw – „Hipoteka” wolny od wpisów.

Warunki przetargoweOGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY
w Przetargu nieograniczonym

TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie,
Oddział w Legnicy, ul. Partyzantów 21, 59–220 Legnica
NIP: 611 020 28 60, REGON: 230179216,
wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego
pod nr KRS 0000073321,
przez Sąd Rejonowy w Krakowie - Śródmieście
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
kapitał zakładowy: 511.925.759,22 PLN wniesiony w całości


ZAPRASZA

do przetargu na zbycie nieruchomości po byłym Posterunku Energetycznym, położonej w Grębocicach, przy ul. Długiej 19, składającej się z:
- prawa własności lokalu użytkowego o pow. 108,9m2 wraz z pomieszczeniami przynależnymi o pow. użytkowej 108,0m2 i udziałem wynoszącym 472/1000 w częściach wspólnych budynku oraz prawie użytkowania wieczystego działki gruntu o nr ewidencyjnym 401/3 o pow. 460m2,
- prawa użytkowania wieczystego działki gruntu o nr ewidencyjnym 401/4 o pow. 1104m2 wraz z prawem własności budynku garażowego i budowli,
- prawa własności działki gruntu o nr ewidencyjnym 602/1 o pow. 700m2 i budowli.


Nieruchomość objęta księgami wieczystymi nr LE1G/00058908/7, LE1G/00034035/2, LE1G/00026720/2 prowadzonymi przez Sąd Rejonowy w Głogowie V Wydział Ksiąg Wieczystych.

Zbycie prawa użytkowania wieczystego działki gruntu nr 401/4 i udziału w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu nr 401/3, nastąpi z jednoczesnym ustanowieniem przez Nabywcę na rzecz TAURON Dystrybucja S.A., odpłatnej i bezterminowej służebności przesyłu dla urządzeń elektroenergetycznych stanowiących własność TAURON Dystrybucja S.A. posadowionych na zbywanych działkach. Z tego względu, cena wywoławcza została pomniejszona o jednorazowe wynagrodzenie z tytułu ustanowienia służebności przesyłu.


Cena wywoławcza 260 000,00 zł netto + należny podatek VAT
(słownie: dwieście sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

Termin i miejsce składania ofert: 27.10.2016r. godz. 15:00 w kancelarii TAURON Dystrybucja Oddział w Legnicy przy ul. Partyzantów 21 w Legnicy.
Wadium: do dnia 25.10.2016r. w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. 26 000,00 zł.
Termin i miejsce przeprowadzenia Przetargu: 28.10.2016r., godzina 10:00, siedziba TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Legnicy, ul. Partyzantów 21, I piętro, sala nr 142.
Termin i miejsce, w którym można uzyskać informacje dotyczące przedmiotu Przetargu: TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Legnicy, ul. Partyzantów 21, Wydział Organizacji i Administracji, w godz. od 7:00 do 15:00 tel. (76) 88 99 581 lub 667-696-903.

Szczegółowe warunki Przetargu udostępnione są na stronie internetowej spółki
www.tauron-nieruchomosci.pl oraz w siedzibie Spółki.

I. Opis nieruchomości:
Nieruchomość po byłym Posterunku Energetycznym, położona przy lokalnej ulicy
w otoczeniu niskiej zabudowy, w sąsiedztwie duża ilość zieleni.
Grunt: działka nr 401/3 kształtem zbliżona do prostokąta, zabudowana budynkiem mieszkalno – użytkowym. W obrębie nieruchomości usytuowane są sieci energii elektrycznej, wodno – kanalizacyjne i telefoniczne.
Lokal użytkowy: położony na parterze budynku mieszkalno – użytkowego. Lokal obejmuje pomieszczenia: biurowe, magazynowe i socjalne Łączna powierzchnia lokalu wraz z pomieszczeniami przynależnymi wynosi 216,90m2, w tym: powierzchnia lokalu użytkowego - 108,9m2, powierzchnia pomieszczenia magazynowego na poddaszu – 62,40m2, pomieszczeń w piwnicy – 45,60m2. Lokal wyposażony w instalację elektryczną, wodną i kanalizacyjną. Lokal użytkowy jest samodzielnym lokalem użytkowym w rozumieniu art. 2 ust.2 Ustawy o własności lokali.
Grunt: działka nr 401/4 o powierzchni 1104m2, zabudowana budynkiem garażowym wyposażonym w instalację elektryczną, w którym zlokalizowano cztery odrębne pomieszczenia garażowe, o łącznej powierzchni 106,10m2, oraz budowlami: ogrodzenie, maszt na flagi, przyłącze wodociągowe, sieć kanalizacyjna.
Grunt: działka nr 602/1 o powierzchni 700m2 stanowiąca drogę dojazdową o kształcie prostokąta, w dużej części wybrukowana, zabudowana budowlą: bramą wjazdową.

II. Przeznaczenie nieruchomości:
Zgodnie z uchwałą Nr XLVII/191/2009 Rady Gminy w Grębocicach z dnia 24 września 2009r., opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 203, poz. 3647 z 2009r, obowiązują następujące ustalenia:
- GR.11.MP – tereny dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i jednorodzinnej oraz usług,
- działka graniczy z drogą o symbolu GR.2.KDZ – tereny dla dróg publicznych klasy zbiorczej.

IV. Dodatkowe informacje:
Opodatkowanie podatkiem VAT:
- sprzedaż prawa własności lokalu użytkowego wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem w częściach wspólnych budynku oraz prawie użytkowania wieczystego działki gruntu o nr ewidencyjnym 401/3 - podlega zwolnieniu przedmiotowemu ,,ZW”,
- zbycie prawa użytkowania wieczystego działki gruntu o nr ewidencyjnym 401/4, sprzedaż prawa własności budynku garażowego i budowli (kanalizacja, ogrodzenie) - podlega zwolnieniu przedmiotowemu ,,ZW”, natomiast sprzedaż budowli (przyłącze wodociągowe i maszt) - podlega opodatkowaniu należnym podatkiem VAT,
- sprzedaż prawa własności działki gruntu o nr ewidencyjnym 602/1 i budowli (droga dojazdowa) - podlega opodatkowaniu należnym podatkiem VAT.

Na podstawie zawartej umowy z Telekomunikację Polską S. A., w budynku mieszkalno-użytkowym zostało wykonane przyłącze telekomunikacyjne wraz z kablem teletechnicznym doprowadzonym do lokalu użytkowego. Zobowiązania Spółki wynikające z umowy zostaną przeniesione na Nabywcę nieruchomości i wpisane do aktu notarialnego umowy sprzedaży nieruchomości.

Nieruchomość objęta księgami wieczystymi prowadzonymi przez Sąd Rejonowy w Głogowie, V Wydział Ksiąg Wieczystych dla działek o nr ewidencyjnych:
- 401/3 kw nr LE1G/00058908/7:
dział I kw - „Spis praw związanych z własnością” posiada wpis: uprawnienie - służebność gruntowa przejazdu i przechodu przez działkę 401/4 na rzecz każdoczesnego właściciela oraz użytkownika wieczystego działki nr 401/3,
dział III kw – „Prawa, roszczenia i ograniczenia” - brak wpisów,
dział IV kw – „Hipoteka” wolny od wpisów,
- 401/4 kw nr LE1G/00034035/2:
dział III kw– „Prawa, roszczenia i ograniczenia” posiada wpis: ograniczenie - służebność gruntowa przejazdu i przechodu na rzecz każdoczesnego właściciela oraz użytkownika wieczystego działki nr 401/3,
dział IV kw – „Hipoteka” wolny od wpisów.
- 602/1 kw nr LE1G/00026720/2:
dział III kw – „Prawa, roszczenia i ograniczenia” – brak wpisów,
dział IV kw – „Hipoteka” wolny od wpisów.

Warunki przetargowe:
http://www.monitorurzedowy.pl/__files/parent1161/warunki-przetargowe.pdfKontakt:
Tauron Dystrybucja S.A.
tel: 326060616
info@tauron-dystrybucja.pl
Nr oferty w oferty-dom.pl: 11249679
Dodano: w ciągu ostatnich dwóch tygodni
Aktualizacja: w ciągu ostatnich dwóch tygodni
Dowiedz się więcej, zapytaj ogłoszeniodawcę
 Telefon kom.  326060 ...    POKAŻ TELEFON 
Twój e-mail (*)
Twój numer telefonu
Treść wiadomości (*)
Wyślij e-mail
Klient serwisu oferty-dom.pl nie zgodził się na kontakt biur nieruchomości. Prosimy Biura o nie wykorzystywanie jakichkolwiek danych zawartych w niniejszym ogłoszeniu w jakimkolwiek celu.
260 000
 1 198 zł/m2
Oferta bezpośrednia
 326060 ...    POKAŻ TELEFON 
Zapytaj o ofertę
Drukuj ogłoszenie
Dodaj do notesu Usuń z notesu
Podobne do ostatnio oglądanych
Sprawdź podobną ofertę
Dąbrowa Dolna
dolnośląskie
177 378
141 m2
1 258 zł/m2
dom
na sprzedaż
Więcej
Sprawdź podobną ofertę
Dobrzykowice
ul. Poziomkowa
dolnośląskie
385 000
130 m2
2 962 zł/m2
dom
na sprzedaż
Więcej
Sprawdź podobną ofertę
Dąbie
ul. Dąbie
dolnośląskie
45 000
140 m2
321 zł/m2
dom
na sprzedaż
Więcej
Sprawdź podobną ofertę
Stryjno
ul. Stryjno
dolnośląskie
239 000
263 m2
909 zł/m2
dom
na sprzedaż
Więcej

Regulamin Cennik Cennik dla Biur Nieruchomości i Deweloperów Programy dla Biur Kontakt
© 2009-2016 - oferty-dom.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone
Apartamenty | Mieszkania Wrocław | Trovit |  Mitula